A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавська область

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Дата: 29.07.2019 10:45
Кількість переглядів: 302

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішення 3 сесії 7 скликання                         

                                                            Гадяцької міської ради

                                                            від 10 грудня 2015 року.

   

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

1.1.ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є структурним підрозділом виконавчого комітету Гадяцької  міської ради , який створюється Гадяцькою міською радою, є підзвітним і підконтрольним Гадяцькій  міській раді, з питань здійснення делегованих йому повноважень підзвітний Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Полтавської  обласної державної адміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України та з питань щодо розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики - Державній службі молоді та спорту України.

Форма власності – комунальна. Скорочена назва – відділ освіти, молоді та спорту (ВОМС).

 1.2. Відділ освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Полтавської  обласної державної адміністрації, Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської  обласної державної адміністрації, рішеннями Гадяцької  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти, молоді та спорту є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Казначейства, печатку з відображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп та відповідні бланки з відображенням Державного Герба України, своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.

1.4. Відділ освіти, молоді та спорту фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених законодавством, надходжень. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти, молоді та спорту та видатки на його утримання встановлюються міською радою. Штатний розпис і структура відділу освіти, молоді та спорту складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, затверджуються міським головою за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту.

1.5. Положення про відділ освіти, молоді та спорту затверджується Гадяцькою міською радою.

1.6. Відділ освіти, молоді та спорту є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про міський бюджет на фінансування установ і закладів, міських програм і заходів. Фінансову діяльність відділ освіти, молоді та спорту, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.7. Майно, що є комунальною власністю Гадяцької  міської ради і закріплене за відділом освіти, молоді та спорту, належить йому на праві оперативного управління. Відділ освіти, молоді та спорту володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.8. У межах своїх повноважень відділ освіти, молоді та спорту організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.9. Основні принципи діяльності відділу освіти, молоді та спорту:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти;

 - єдність і наступність системи освіти;

- безперервність і різноманітність освіти;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті. 1.10.Ліквідація та реорганізація відділу освіти, молоді та спорту здійснюються на підставі рішення Гадяцької  міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.11. Юридична адреса відділу освіти, молоді та спорту: 37300, Полтавська  область, м. Гадяч  вул. Драгоманова,  4.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ:

 2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, молодіжної політики та спорту на території Гадяцької  міської ради з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища. Координація діяльності навчальних, фізкультурно-спортивних закладів, що належать до сфери управління міської ради, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково- методичного забезпечення.

2.2. Аналіз стану освіти, молоді та спорту на території Гадяцької  міської ради, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої освіти,молодіжної політики та спорту, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти, молоді та спорту.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Голопристанської міської ради.

2.5. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту. Навчально - методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться на території Гадяцької міської ради і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація їх діяльності.

2.6. Проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території Гадяцької  міської ради,  оприлюднення результатів атестації.

2.7. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, науки та освіти. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах.

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами,  їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх закладів, розташованих на території Гадяцької  міської ради.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і відділу освіти, молоді та спорту.

2.11. Організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у навчальних закладах системи освіти, а також дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

2.12. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.13. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання  корупції.

2.14. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.15. Виконує інші передбачені законом повноваження.

2.16. Здійснення міжнародного співробітництва.

 ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ:

 3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, які розташовані на території Гадяцької  міської ради:

3.1.1. Здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території Гадяцької  міської ради.

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально - економічних і культурно-освітніх потреб територіальної громади міста Гадяч  за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів вмісті, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо,  сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально технічному забезпеченню.

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, забезпечує гласність його результатів.

3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів, які розташовані на території Гадяцької  міської ради, (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради,  виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 3.1.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради,  виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп із очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, визначає навчальний заклад, на базі якого здійснюватиметься екстернат.

3.1.9 Вносить пропозиції до міської ради, виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально- виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.10. Погоджує проекти будівництва дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Сприяє їх раціональному розміщенню. 3.1.11. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нові освітні програми та інші педагогічні розробки. 3.1.12. Вносить на розгляд управління освіти і науки обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної освіти на території Гадяцької  міської ради:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками на території Гадяцької  міської ради повної загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів.

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів,  погоджує річні плани роботи навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3. Здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді; організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.3.4. Формує замовлення підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту,  організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, установ освіти:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі комунальних навчальних закладів.

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності Гадяцької  міської ради, аналізує їх використання.

3.4.3. Контролює створення та аналізує виконання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3. 5. Організація матеріально-технічного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів.

 3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів,  введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням технічними засобами навчання, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2. Координує та контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

 3.5.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Вживає заходів до захисту особистих і майнових прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування . Створює банки даних дітей окремих категорій.

3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім`ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6. 4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах.

3.6.6. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.6.7. Організовує у межах своїх повноважень харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету.

3.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.9. Прогнозує потребу міста в педагогічних працівниках і спеціалістах, у фахівцях для організації роботи з питань освіти, фізичної культури та спорту, забезпечує організацію підвищення їх кваліфікації, укладає договори з навчальними закладами та установами освіти на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти.

 3.6.10. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 3.6.11. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.13. Організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді.

3.6.14.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів.

3.6.15. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.7. Діяльність відділу освіти, молоді та спорту у галузі спорту та молодіжної політики.

 3.7.1. Здійснює контроль за діяльністю спортивного комлексу, стадіону, спортивних майданчиків, за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту, зокрема створенням необхідних умов для вільногодоступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.7.2. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно - спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

3.7.3. Затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання, фізкультурно-спортивних заходи і навчально - тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.7.4. Комплектує склад збірних команд міста за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

3.7.5. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно - спортивної, молодіжної спрямованості, законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

3.7.6. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

3.7.7. Реєструє в місті спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами та вносить в установленому порядку Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської  обласної державної адміністрації подання щодо їх затвердження.

3.7.8. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, стипендій.

 3.7.9. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організує підвищення їх кваліфікації.

3.7.10. Сприяє  структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально - технічної бази, наданні їм консультаційно-методичної допомоги.

 3.7.11. Забезпечення пропаганди здорового способу життя. Вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

3.7.12.Сприяння створенню спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема, спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для інвалідів.

3.7.6. Залучення громадськості до проведення роботи зі дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

3.7.8. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту. 3.7.9. Вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів. 3.7.10. Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.7.11. Проводить конкурси молодіжних проектів серед молодіжних громадських організацій, наукових проектів серед молодих науковців тощо, інші конкурси.

3.7.12. Здійснює заходи, спрямовані на підтримку та розвиток молодіжних громадських і студентських організацій, спортивних і фізкультурних, наукових та освітніх громадських об’єднань.

3.8. Інша діяльність відділу освіти, молоді та спорту:

3.8.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, спорту та молодіжної політики на території Гадяцької  міської ради,  організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.8.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, молодіжної політики та спорту в м. Гадяч.

3.8.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.8.4.3абезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усуненню недоліків у роботі.

3.8.5. Забезпечення розгляду звернень громадян, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу.

3.8.6. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної, міської та районної рад з питань, що належать до його компетенції. 3.8.7. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. 3.8.8. Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.8.9. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.8.10. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.8.11. Узяття участі у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.8.12. Забезпечення захисту персональних даних.

3.8.13. Надання адміністративних послуг.

3.8.14. Погодження статутів підпорядкованих відділу освіти, молоді та спорту закладів та установ в межах повноважень, згідно з чинним законодавством України.

 3.8.15.Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності.

3.8.16. Подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізкультури та спорту у місті.

3.8.17. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

 3.8.18. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень на засідання виконкому міської ради, проекти рішень на сесію міської ради у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.8.19. Бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими підрозділами виконавчого комітету. 3.8.20. Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради.

 3.8.21. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

3.9. З питань бухгалтерського обліку та звітності .

3.9.1. Самостійно здійснює бухгалтерський облік коштів та майна відділу освіти, молоді та спорту, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю.

3.9.2.Веде облік і складає бухгалтерську звітність щодо субвенцій із державного бюджету. Проводить аналіз фінансування виконаних робіт та подає звіти у відповідні інстанції.

3.9.3. Здійснює фінансування, веде облік і складає звітність, аналізує використання коштів та подає відповідні звіти.

 IV. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ:

 4.1. Залучати до розробки міських програм розвитку освіти, молоді та спорту і розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів (за погодженням з їх керівниками).

 4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити колегії відділу освіти, молоді та спорту, семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування на розгляд міської ради пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої та спортивної галузі міста;

 4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.7. Отримувати від підвідомчих закладів, установ та організацій статистичну та бухгалтерську звітність, та іншу інформацію, необхідну для здійснення покладених на відділ освіти, молоді та спорту функцій.

4.8. Користуватися в установленому порядку системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково- методичного характеру.

4.9. За дорученням міського голови утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу міста; 4.10. Представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь