Термін роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку

  • 441

Згiдно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорiчна основна вiдпустка надається працiвникам тривалiстю не менш як 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий рiк, що вiдлiчується з дня укладення трудового договору. Тобто вiдправною датою для визначення робочого року, за який надається щорiчна вiдпустка, є дата укладення трудового договору.

Для розрахунку перiодiв роботи, за якi в подальшому надаватиметься щорiчна вiдпустка, слiд керуватися ст. 9 Закону України «Про відпустки», якою визначено обчислення стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку. За частиною 1 цiєї статтi до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпустку, зараховуються:

  • час фактичної роботи (в тому числi на умовах неповного робочого часу) впродовж робочого року, за який надається вiдпустка; час, коли працiвник фактично не працював, але за ним згiдно iз законодавством зберiгалися мiсце роботи (посада) та заробiтна плата повнiстю або частково (в тому числi час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звiльненням або переведенням на iншу роботу);
  • час, коли працiвник фактично не працював, але за ним зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому виплачувалася допомога з обов'язкового державного соцiального страхування, за винятком частково оплачуваної вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;
  • час, коли працiвник фактично не працював, але за ним зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому не виплачувалася заробiтна плата в порядку, визначеному ст. 25 i 26 Закону, за винятком вiдпустки без збереження заробiтної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку, а якщо дитина хвора на цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний), - до досягнення дитиною 16-рiчного вiку;
  • ?час навчання з вiдривом вiд виробництва тривалiстю менш як 10 мiсяцiв на денних вiддiленнях професiйно-технiчних навчальних закладiв;
  • час навчання нових професiй (спецiальностей) осiб, звiльнених у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва та працi, в тому числi з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлюванням пiдприємства, скороченням чисельностi або штату працiвникiв;
  • iншi перiоди роботи, передбаченi законодавством.

Тому у вiдповiдному робочому роцi до часу, який дає право на щорiчну основну вiдпустку, має бути зарахований час фактичної роботи працiвницi та час перебування її у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами (ст. 17 Закону). Час перебування у частково оплачуванiй вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку або у вiдпустцi без збереження заробiтної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку, до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпустку, не зараховується. Отже, враховуючи викладене, робочий рiк, за який надається щорiчна вiдпустка, має брати вiдлiк з дати укладення трудового договору. Тобто пiсля виходу працiвницi з вiдпустки для догляду за дитиною робочий рiк для надання щорiчної вiдпустки не змiнюється.

 
Головний державний інспектор

Управління Держпраці у Полтавській обл.                                          Л.Тіхонова