A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавська область

Методичний кабінет

Завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради: Майборода Сергій Миколайович

 

Адреса:  вул. Драгоманова,  буд. 4/2, м. Гадяч, 37300

Телефон: (05354) 3-21-28

Е-mail: hadiach.mmk@i.ua

Адреса  веб-сайту:  http://hadiach-mmk.at.ua

Дні прийому: вівторок 9.00 – 11.00 год.; четвер 15.00 – 17.00 год.

                  

Відповідно до рішення сьомої сесії сьомого скликання Гадяцької міської ради від 14 квітня 2016 року «Про створення методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради» з 01 липня 2016 року розпочав свою роботу методичний  кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, який є структурним підрозділом відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради. Завідувачем методичного кабінету за погодженням з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського призначено Майбороду Сергія Миколайовича. У методичному кабінеті на сьогодні працює 6 працівників.

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради забезпечує методичний супровід таких закладів освіти м. Гадяча: Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4, Гадяцька вечірня (змінна) школа, Біленченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, Оснягівський заклад загальної середньої освіти І ступеня, ЗДО № 2 «Берізка», ЗДО № 6 «Сонечко», ЗДО № 9 «Дзвіночок», ЗДО  № 10 «Казка», ЗДО «Веснянка», ЗДО «Первоцвіт», ЗДО «Світанок» с. Біленченківка. Окрім того, 30.08.2018 відділом освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради і відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради  укладено Угоду про співпрацю між установами у формі делегування повноважень щодо надання методичної допомоги закладам та установам освіти Сергіївської ОТГ методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради. Угода набрала чинності з 01.09.2018 і діятиме протягом п’яти років (до 31.08.2023).

 

.                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді

та спорту Гадяцької міської ради

29.06.2016146

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет

відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

 

І.Загальні положення

 

         1.1. Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради (далі – методичний кабінет) є структурним підрозділом відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради,   який   відповідно   до   чинного законодавства  здійснює  методичне  забезпечення  системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  що  проводиться не рідше одного разу на  п'ять  років,  у  період  між  курсами  підвищення кваліфікації відповідно  до  статті 57 Закону України "Про освіту".

           Скорочена назва – ММК.

        1.2. Методичний кабінет, має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу, оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове  забезпечення.

       1.3. У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України,  Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування,  цим Положенням.

1.4. Методичний кабінет підпорядковується відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення  системи загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти – Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського.

1.5. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація  методичного кабінету здійснюються у встановленому чинним законодавством  порядку.

 

ІІ. Мета, основні принципи та функції діяльності методичного кабінету

 

2.1.Метою діяльності методичного кабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників навчальних закладів міста під час проходження курсової перепідготовки і розвиток їхньої творчої ініціативи в міжкурсовий період.

2.2.Організація діяльності методичного кабінету ґрунтується на принципах, визначених  статтею 6 Закону України   «Про освіту», зокрема:

         демократизму  і гуманізму;

         рівності умов для кожного педагогічного працівника  щодо повної реалізації його духовного, творчого  та  інтелектуального  потенціалу;

         безперервності фахового вдосконалення;

         науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

         незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3.Функції методичного кабінету:

         2.3.1.Цільові:

         прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових  психолого-педагогічних досягнень та інноваційних  технологій;

         компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під  час  здобуття вищої  педагогічної освіти;

         інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій.

         2.3.2.Організаційні:

          трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо  їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

         діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного  процесу, рівня знань, умінь та навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень  і  вихованості, також професійного рівня  педагогічних працівників;

         моделююча – моделювання  змісту, форм, методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

         інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування  у навчально-виховному процесі  та  удосконалення професійного рівня  педагогічних  кадрів.

         організаційно-коригувальна – координація діяльності циклових методичних  об’єднань міста, навчальних закладів.

соціальна – створення   належного  психологічного клімату,  вивчення і розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

 

ІІІ. Основні напрями  і завдання діяльності методичного кабінету

 

3.1.Діяльність методичного кабінету здійснюється за такими основними напрямами:

         науково-методичне забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої  освіти;

         трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

         інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

         консультування  педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

         3.2.Основними  завданнями діяльності методичного кабінету є:

         3.2.1.створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів  підвищення  їх кваліфікації;

         3.2.1.координація діяльності методичних кабінетів при навчальних  закладах, міських циклових методичних об’єднань і методичних об’єднань при  навчальних закладах;

         3.2.3.моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, хто навчається за альтернативними  підручниками і навчальними посібниками, що мають відповідати Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів  України від 20.04.2011 № 462 та Державному стандарту  базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Моніторинг  умов забезпечення  психічного та фізичного  стану учнів навчальних  закладів;

         3.2.4.моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей  дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення  вмінь  і навичок, необхідних для  подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і   науково-методичної роботи в цих закладах;

         3.2.5.здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

         3.2.6.патронаж навчальних  закладів, які мають статус експериментальних майданчиків  і  надання їм  науково-методичної допомоги;

                3.2.7.вивчення потреб і надання допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам  у період підготовки до їх атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на запит відділу освіти, молоді та спорту  оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

3.2.8.організація  і  науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних  кадрів закладів освіти міста;

         3.2.9.впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних  методів  організації навчання  і  виховання;

         3.2.10.проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах  змагань;

         3.2.11.організація роботи  міського  наукового  відділення МАН України та інших учнівських товариств, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо, організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних  етапах змагань;

         3.2.12.організація інформаційно-комунікаційного обслуговування і використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі  та діяльності навчальних закладів;

         3.2.13.вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

           3.2.14.формуваня бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної,  довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних  педагогічних  видань.

         3.2.15.проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

         3.2.16.висвітлення в засобах масової  інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих  педагогічних  працівників і проблем розвитку освіти в місті;

         3.3. методичний кабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з Полтавським інститутом післядипломної  педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями  тощо;

         3.4.колегіальним органом керівництва  методичним кабінетом є науково-методична рада.

 

ІV. Кадрове забезпечення методичного кабінету

 

4.1.Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті методичного кабінету вводяться такі посади:

завідувач методичним кабінетом – 1 одиниця;

завідувач психолого-медико-педагогічною консультацією – 0,5 одиниці;

         методист  – 5 одиниць;        

працівник корекційної освіти (логопед) – 1 одиниця.

За наявності фінансово-матеріальних можливостей у штатному розписі о методичного кабінету можуть бути виокремленні посади методистів освітніх галузей і введені в розпис окремі посади методистів з певного предмета.

4.2.Персональний склад працівників методичного кабінету затверджується начальником відділом освіти, молоді та спорту за поданням завідувача  методичним кабінетом.

4.3.У методичному кабінеті методисти та інші працівники можуть працювати за основним місцем роботи та сумісництвом.

4.4.Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників  методичного кабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками залежно від освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

4.5.У складі  методичного кабінету можуть створюватися відділи, сектори та інші структурні підрозділи.

4.6.При методичному кабінеті може створюватись бібліотека (медіатека).

4.7.Методичний кабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради за погодженням з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського.

4.7.1.Завідувач:

здійснює загальне керівництво діяльністю  методичного кабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

         розробляє та подає на затвердження структуру методичного кабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників;

         представляє інтереси методичного кабінету у відносинах з відділом освіти, молоді та спорту, Полтавським обласним інститутом післядипломної освіти імені М.В. Остроградського, юридичними, фізичними особами.

         вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників.

         готує в межах компетенції проекти наказів та забезпечує контроль за їх виконанням;

вносить пропозиції до відділу освіти, молоді та спорту про прийом на роботу і звільнення працівників  методичного кабінету;

подає матеріали щодо заохочення працівників і накладення на них дисциплінарних стягнень;

розпоряджається майном методичного кабінету;

звітує перед відділом освіти, молоді та спорту і Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського про результати діяльності  методичного кабінету.

4.7.2.Завідувач є членом  колегії відділу освіти, молоді та спорту.

4.8.Працівникам  методичного кабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці  працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства.

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення  методичного кабінету

 

5.1.Матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету здійснюється відділом освіти, молоді та спорту, який забезпечує його необхідними  приміщеннями, обладнанням, організовує ремонт, будівлю приміщень в разі потреби, їх господарське обслуговування тощо.

5.2.Фінансуваня методичного кабінету здійснюється  за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VІ.Міжнародне співробітництво методичного кабінету

 

            6. Методичний кабінет за наявності незалежної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, фінансових коштів може:

            6.1.організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, наради, виставки, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь в міжнародних науково-методичних заходах.

            6.2.установлювати прямі зв’язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь