ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

 

 14 грудня 2020 року                                   м.Гадяч                                        13-ОД 

                     

 

Про затвердження  Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

                                                                     

          Відповідно до статті 34,75 Бюджетного кодексу України, пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 « Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  06 серпня 2015 року за № 957/27402 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, (додається).

             2. Цей наказ набирає чинності з дня опублікування на офіційному сайті Гадяцької міської ради.

         3. Накази начальника  фінансового управління Гадяцької міської ради №36-ОД від 06 листопада 2018 року «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»  та №10-ОД від 04 жовтня 2019 року «Про затвердження Змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів» визнати такими, що втрачають чинність.

        4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління – начальника бюджетного відділу Шийку В.В.

 

Начальник фінансового

управління                                                                                                      Алла БАБЕНКО

 

Наказ підготувала:

 

Заступник начальника-начальник

бюджетного відділу фінансового

управління                                                                                       В.В.Шийка

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ БЮДЖЕТНИХ ЗАПИТІВ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

 

 

 

 

 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління Гадяцької міської ради

04 жовтня 2019 року  №10-ОД

 

 

 

 

 

Зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

1. У розділі III:

абзац перший пункту 3 розділу після слів «найменування головного розпорядника коштів» доповнити словами  «код за ЄДРПОУ та код бюджету»;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського обліку.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

У зв’язку з цим пункти 5 і 6 відповідно вважати пунктами 6 та 7.

У пункті 6:

1) абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

у пункті 4  зазначається розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на поточний та індикативних прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:

у графах 1-4 зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету і найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

2) доповнити пункт новим абзацом  такого змісту:

«у графі 10 зазначається номер цілі державної політики».

У пункті 7:

1) абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

у пункті 5 зазначається розподіл граничних показників видатків бюджету та  надання  кредитів  з   бюджету  спеціального  фонду    бюджету  міста на

поточний та індикативних прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:

у графах 1-4 зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

2) доповнити пункт новим абзацом  такого змісту:

 «у графі 10 зазначається номер цілі державної політики».

2. У розділі IV:

пункт 3  викласти у такій редакції:

«3. У пунктах 1-3 зазначаються найменування головного розпорядника місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету і коди за ЄДРПОУ та коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету і код бюджету.».

3. У розділі V:

пункт 2  викласти у такій редакції:

«2. У пунктах 1-3 зазначаються найменування головного розпорядника місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету  і коди за ЄДРПОУ та коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету і код бюджету.».

4. У тексті Інструкції слова «бюджет міста» в усіх відмінках замінити словами «бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади» у відповідних відмінках.

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

фінансового управління Гадяцької міської ради       В.В.Шийка

Фото без описуФото без опису

 

 

 

                       

 ЗАТВЕРДЖЕНО

             Наказ Фінансового управління 

Гадяцької міської ради

                                                                                   06 листопада 2018 року  № 36-ОД

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

1. Ця інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету міста Гадяч на плановий бюджетний період (далі – проект бюджету міста) та прогнозу бюджету міста Гадяч на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз  бюджету міста); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до Фінансового управління Гадяцької міської ради (далі – фінансове управління) в паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  06 серпня 2015 року за  № 957/27402  (із змінами).

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим управлінням аналізу бюджетного запиту детальну інформацію (пояснювальну записку, детальні розрахунки та економічні обґрунтування, перелік обладнання та інвентарю тощо).

6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету міста на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду  бюджету міста на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться Міністерством фінансів України та фінансовим управлінням до головних розпорядників.

7. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

8. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами за роками.

9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий  та наступні за плановим два бюджетні періоди.

10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування   бюджету   поточного   бюджетного   періоду,   а   у   разі   якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

12.  Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом бюджету міста на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків та внесених змін до розпису (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету міста та прогнозу бюджету міста .

14.  У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

15. Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

16. На основі результатів аналізу начальник фінансового управління Гадяцької міської ради відповідно до норм, передбачених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту  бюджету міста.

17. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

18. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів

     на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за  бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань  бюджетної програми;

обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Управлінням, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за програмно-цільовим методом за бюджетними програмами, як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетними програмами визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

5. Головні розпорядники бюджетних коштів включають до бюджетних запитів показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів.

6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що  можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального   фонду  за  бюджетними    програмами   на  відповідний  бюджетний

період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, зі змінами.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

III. Порядок заповнення Форми-1

1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності та завдання головного розпорядника, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку району, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

 Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати

діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування   бюджету міста та найменування головного розпорядника коштів.

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника коштів, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватися з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

5. У пункті 3 зазначається розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету міста на поточний рік та індикативних прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:

у графах 1-4 зазначаються код, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (з урахуванням змін, внесених до показників бюджету міста на момент складання запиту);

у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

6.  У пункті 4 зазначається розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету міста на поточний рік та індикативних прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:

у графах 1 – 4 зазначаються код, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5  (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету міста на поточний бюджетний період;   

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

IV.  Порядок заповнення Форми-2

 

1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету за кодом класифікації кредитування бюджету  4120;

видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2610, 2620, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету - за кодом класифікації кредитування бюджету   4110.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

3. У пунктах 1 - 3 зазначаються відповідно код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника коштів бюджету міста, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування  відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 1 – мета бюджетної програми, строки її реалізації;

у підпункті 2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 3 – підстави реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до  наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня  2014 року за № 1103/25880 (із змінами).

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 2 автоматично проставляються показники, наведені у графах  5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

  1. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

2) інші доходи спеціального фонду, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602400);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком "-"  (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та   різниці   між залишками бюджетних коштів на

початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графі 4, 5 підпункту 1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8, 9 підпункту 1 (затверджено) - надходження спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку,  для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період, затверджений розписом бюджету міста;

у графі 12, 13 підпункту 1 (проект) - надходження спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період;

у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 2 (прогноз) - надходження спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

6. У пункті 6 зазначаються видатки за кодами Економічної класифікації видатків (підпункт 1) або надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету (підпункт 2) на плановий бюджетний період та  видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету (підпункт 3)  або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4, 5 підпункту 1 та графах 4, 5 підпункту 2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 та графі 7 підпункту 2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8, 9 підпункту 1 та графах 8, 9 підпункту 2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 підпункту 1 та графі 11 підпункту 2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 12, 13 підпункту 1 та графах 12, 13 підпункту 2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 підпункту 3 та у графах 3, 7 підпункту 4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального  фонду  на  наступні  за  плановим  два

бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 4 і 8 підпункту 3 та у графах 4 і 8 підпункту 4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та підпункту 2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

7. У пункті 7 відображаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

У підпункті 1 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів відповідно до звіту за попередній бюджетний період, бюджетні асигнування загального фонду затверджені розписом на поточний бюджетний період, видатки на плановий бюджетний період:

у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4, 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 8, 9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, у  тому числі бюджет розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на

плановий бюджетний період;

у графах 12, 13 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11  підпункту 1 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11

підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 2 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів у наступних за плановим двох бюджетних періодах:

у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4, 5, 8, 9 (прогноз) – видатки спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 3 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 4 пункту 6 Форми-2.

8. У пункті 8  наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники мають:

характеризувати прогрес у виконанні завдань;

забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнянності показників результату;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та  іншою   звітністю,   даними   бухгалтерського,  статистичного та

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

Заповнення пункту 1, 2 проводиться наступним чином:

у графі 4 "Джерело інформації" підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм;

у графах 5, 6 підпункту 1 (звіт) – показники відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 8, 9 підпункту 1 (затверджено) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 11, 12 підпункту 1 (проект) – проект на плановий бюджетний період;

у графах 5, 6, 8, 9 підпункту 2 (прогноз) –  показники на наступні за плановим два бюджетні періоди.

9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.                              

10. У пункті 10 наводиться чисельність зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному    періоді – станом на 1 червня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

11. У пункті 11 наводяться регіональні або міські цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):

у графі 2 підпункту 1 та графі 2 підпункту 2 зазначаються назва регіональної або міської цільової програми;

у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 – нормативно-правовий акт, яким затверджена регіональна або міська цільова програма;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 підпункту 1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8, 11, 12 підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 3 пункту 6 або у графах 4-9 підпункту 4 пункту 6.

12. У пункті 12 відображаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку:

у графі 1 та графі 2 зазначається найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації,  строк реалізації об’єкта;

у графі 3  зазначається загальна вартість об’єкта;

у графах 4, 5 зазначаються показники відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 6, 7 показники на поточний бюджетний період;

у графах 8, 9 проект на плановий бюджетний період;

у графах 10-13  показники на наступні за плановим два бюджетні періоди;

13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді, обґрунтування необхідності передбачення витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-10 розділу ІV цієї Інструкції).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту бюджету міста, прогнозу  бюджету міста та пояснювальної записки до проекту рішення про бюджет міста Гадяч.

14. У пункті 14 наводяться бюджетні зобов’язання у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 та 2 зазначається кредиторська заборгованість  бюджету міста за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість бюджету міста на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 1 – касові видатки або  надання   кредитів   загального

фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 1 пункту 6 або у графі 4 підпункту 2 пункту 6;

у графах 5 та 6 підпункту 1 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 1 – бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 підпункту 2 мають відповідати:

графа 3 підпункту 2 - графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 2 - графі 6 підпункту 1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 2 - графі 11 підпункту 1 (видатки  бюджету міста на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період)

та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 проводиться аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у плановому бюджетному періоді.

15. У пункті 15 наводяться:

підстави та  обґрунтування  видатків  спеціального фонду  на  плановий та

наступні за плановим два бюджетні періоди за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному  періоді,  та  очікувані

результати у поточному бюджетному періоді. 

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються  фінансовим управлінням в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

2. У пунктах 1 - 3 зазначаються відповідно код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів та найменування головного розпорядника коштів бюджету міста, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та найменування  відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

3. У пункті 4 наводяться додаткові витрати  на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 1 та 2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У  першій  таблиці     підпункту  1  зазначаються  додаткові   витрати   на

плановий бюджетний період (у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 1 зазначається сума збільшення граничного обсягу.

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

Показники у графах 3, 4, 5  першої таблиці підпункту 1 відповідають показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1, та показникам «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації. які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального   фонду на наступні

за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 зазначаються результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

Показники у графах 3, 5 першої таблиці підпункту 2 відповідають показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 Форми-2.

В останньому рядку " УСЬОГО " підпунктів 1 та 2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

 

Заступник начальника -

начальник бюджетного

відділу фінансового управління

Гадяцької міської ради                                                                  В.В.Шийка

 

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

 

Фото без опису

Фото без опису

 

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Гід державних послуг. Банер