A A A K K K
для людей із порушенням зору
ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавська область

Положення про фінансове управління Гадяцької міської ради

Дата: 15.11.2015 08:45
Кількість переглядів: 372

Положення

про  фінансове управління Гадяцької міської ради

1. Фінансове управління Гадяцької міської ради  (далі - фінансове управління) є виконавчим органом Гадяцької міської ради,  що утворюється рішенням міської ради, підзвітне та підконтрольне міській раді і  підпорядковується міському голові та виконавчому комітету.

 2. Фінансове управління керується:

      Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх компетенції, а також Положенням про фінансове управління   Гадяцької міської ради.

  3. Основними завданнями фінансового управління Гадяцької міської ради є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на  території  міста Гадяч;
 • розроблення в установленому порядку проекту  бюджету міста;
 • підготовка розрахунків до проекту  бюджету  міста та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд  виконкому та затвердження міською радою;
 • забезпечення ефективного і цільового  використання бюджетних коштів;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану  міста Гадяча, перспектив його подальшого розвитку ;
 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного  розвитку міста;
 • здійснення  контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням  бюджету  міста, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4.  Фінансове управління    відповідно до покладених повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України , рішень міської ради та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
 4. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста.
 5. аналізує в межах повноважень соціально – економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту бюджету міста;
 6. готує  пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг.
 7. здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання бюджету міста, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 8. бере участь у:
 • підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробленні   проектів нормативно-правових актів, головними
 • розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • підготовці звітів  міського голови  для їх розгляду на сесії міської ради;
 • розробленні проектів розпоряджень  міського голови, виконкому міської
 • ради;
 • підготовці балансу  фінансових ресурсів міста;
 1. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 2. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 3. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 4. проводить під час складання і розгляду проекту  бюджету міста, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 5. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту  бюджету міста  перед поданням його на розгляд Гадяцькій міській раді;
 6. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали  про виконання бюджету міста для подання  міському голові;
 7. вносить пропозиції щодо проекту  бюджету міста;
 8. організовує роботу з підготовки  проекту  бюджету міста, визначає за дорученням  міського голови порядок і строки подання структурними підрозділами міської ради, матеріалів для підготовки проекту бюджету міста;складає проект бюджету міста та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди,готує пропозиції щодо коштів, що передаються для реалізації спільних проектів, та подання їх на розгляд міському голові; 
 9. складає і затверджує тимчасовий розпис бюджету міста та  розпис  бюджету міста, вносить в установленому порядку зміни до розпису  бюджету міста, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису  бюджету міста встановленим бюджетним призначенням, готує зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету;
 10. затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі;
 11. проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки  бюджету міста з державним  і обласним  бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування та районним бюджетом;
 12. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету міста; 
 13. погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів;
 14. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до  бюджету міста; 
 15. організовує виконання бюджету, забезпечує разом із іншими структурними  підрозділами міської ради, органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Державної казначейської служби України надходження доходів до бюджету міста та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 16. забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 17. готує і надає Гадяцькій міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  бюджету міста Гадяч для прийняття рішення про внесення змін до бюджету міста, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів  бюджету міста;
 18. проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету міста;
 19. аналізує діяльність роботи бюджетних установ міста і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;
 20. за рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти  бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 21. інформує міську раду про стан виконання бюджету міста за кожний звітний період та подає на розгляд річний та квартальний звіт  про виконання  бюджету міста;
 22. розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції для прийняття відповідних рішень;
 23. проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності  прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 24. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 25. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 26. готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 27. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо  бюджету міста на всіх стадіях бюджетного процесу;
 28. застосувує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 29. приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема щодо:   
 • зупинення операцій з бюджетними коштами;
 • призупинення бюджетних асигнувань;
 • зменшення бюджетних асигнувань;
 • повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
 1. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є;
 2. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 3. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 4. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 5. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 6. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 7. забезпечує захист персональних даних;
 8. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;
 9. здійснює інші передбачені законом повноваження.

Права фінансового  управління

5. Фінансове управління має право:

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів міської ради,   органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;
 2. залучати фахівців інших структурних підрозділів , підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;
 3. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції фінансового управління.

6. Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами,  виконавчим комітетом міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління фінансовим управлінням, права та обов’язки керівника

7. Фінансове управління очолює начальник.

  Начальник фінансового управління  призначається  на посаду і звільняється з посади  міським головою  згідно із законодавством  України.

8. Начальник фінансового управління  має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  за поданням начальника фінансового управління.

9. Начальник фінансового управління:

 1. здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
 2. подає на затвердження  міській раді положення про фінансове управління;
 3. затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників фінансового управління та розподіляє обов’язки між ними; 
 4. планує роботу фінансового управління;
 5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;
 6. звітує перед міським головою про виконання покладених на фінансове управління завдань;
 7. може брати участь у засіданнях міської ради;
 8. представляє інтереси фінансового управління  у відносинах з іншими структурними підрозділами міської радиї,  міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням  міського голови;
 9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

    Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Гадяцькому районному управлінні юстиції;

 1. подає на затвердження  міському голові  проекти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 2. розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;
 3. затверджує розпис доходів і видатків  бюджету міста на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису  бюджету  міста встановленим бюджетним призначенням.
 4. призначає на посаду та звільняє з посади працівників фінансового управління;
 5. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;
 6. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до      повноважень фінансового управління;
 7. забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил       внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 
 8. здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.  Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані  міським головою.

Фінансово - господарська діяльність  фінансового управління

 1.  Фінансове управління утримується за рахунок коштів  бюджету міста.
 2. Витрати на утримання управління визначає міська рада.
 3. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників  фінансового управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
 4.  Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджуються в установленому законодавством порядку.
 5. Фінансове управління, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Секретар ради                                                                  В.Г.Сафонов

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь