Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки с. Степаненки

 • 1053

У зв’язку з розробленням містобудівної документації села Степаненки, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку», виконавчий комітет Гадяцької міської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту державного планування місцевого рівня, а саме: «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Степаненки Гадяцького району Полтавської області»

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 проекту генерального плану з розробкою плану зонування території с. Степаненки Гадяцького району Полтавської області.

ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є виконавчий комітет Гадяцької міської ради.

Юридична адреса: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3.

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Документація державного планування — «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Степаненки Гадяцького району Полтавської області» є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування території населеного пункту є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

При розробленні генерального плану з планом зонування території, враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень щодо провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої цього Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

На території села Степаненки, містобудівною документацією, не  передбачено розміщення і подальше функціювання об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля (промислові та сільськогосподарські підприємства, об'єкти ПЗФ, рекреаційні об'єкти, тощо).

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 цього Закону регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Степаненки:

 1. Атмосферне повітря
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом
 2. Водні ресурси
  • відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
 3. Земельні ресурси
  • відсутність централізованої системи водовідведення в населеному пункті.
 4. Здоров’я населення
  • розташування значної частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
  • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення
 5.   Електромагнітний вплив
  • проходження через населений пункт повітряних ліній електропередач високої напруги, наявність двох КТП.

6.    Поводження з відходами

-       відсутність роздільного збору ТПВ;

-       періодичне виникнення стихійних сміттєзвалищ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • підвищення санітарного стану ґрунтів, шляхом закриття діючого кладовища на території населеного пункту, облаштування централізованої  та дощової системи водовідведення ;
 • зменшення витрат та підвищення якостей питної води;
 • благоустрій площ зелених насаджень.

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території з природоохоронним статусом в межах села та на прилеглих територіях відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування території знаходиться на території Полтавської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ. ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ,  ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування території с. Степаненки Гадяцького району Полтавської області,і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в   населеному пункті централізованої каналізації.

Поліпшення екологічного стану поверхневих вод  шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Облаштування системи дощової каналізації.

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів внаслідок діяльності кладовищ .

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Здоров'я населення

Шумовий вплив від автодоріг та залізниці, викиди що забруднюють речовин в атмосферу, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Облаштування шумозахисних пристроїв.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села   чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі у сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

Електромагнітний вплив

Електромагнітний вплив від ліній електропередач високої напруги та КТП.

Визначення охоронних зон об'єктів електропостачання та нормативних відстаней до житлової забудови.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

 

Модернізація системи збору побутових відходів.

 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І  ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради (м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, Полтавська обл., 37300, тел.(05354)2-34-25).

СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

Строки подання зауважень  та пропозицій – 15 днів (з 26.10.2019 по 09.11.2019 ) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування місцевого рівня, а саме: «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Степаненки Гадяцького району Полтавської обл.» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Із заявою та основними кресленнями документу державного планування місцевого рівня можна ознайомитися у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Гадяцької міської ради (кабінет № 10) в робочі дні щоденно (крім вихідних) за адресою: вул. Л. Українки, 3, м. Гадяч.