Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки села Осняги

 • 1022

Фото без опису

У зв’язку з розробленням містобудівної документації села Осняги Біленченківського старостинського округу, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку», виконавчий комітет Гадяцької міської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту державного планування місцевого рівня, а саме: «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Осняги Гадяцького району Полтавської області»

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту генерального плану з розробкою плану зонування території с. Осняги Гадяцького району Полтавської області.

ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є виконавчий комітет Гадяцької міської ради.

Юридична адреса: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3.

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Документ державного планування — «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Осняги Гадяцького району Полтавської області» є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування території населеного пункту є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

При розробленні генерального плану з планом зонування території, враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень щодо провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої цього Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

На території села Осняги, містобудівною документацією, передбачено розміщення і подальше функціювання об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля (виробничі та сільськогосподарські підприємства, підприємства та об'єкти транспорту, тощо).

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 цього Закону, регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Осняги:

 1. Атмосферне повітря
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом та залізничним транспортом;
  • вплив на стан повітря виробничих та сільськогосподарських підприємств.
 2. Акустичне та вібраційне забруднення:
  • проходження черех село залізниці та автомагістралі територіального значення.
 3. Водні ресурси
  • потенційна можливість забруднення ґрунтових вод, внаслідок діяльності кладовищ та тваринницького підприємства на території села.
 4. Земельні ресурси
  • відсутність централізованої системи водовідведення в населеному пункті;
  • наявність діючих кладовищ на території населеного пункту.
 5. Здоров’я населення
  • розташування значної частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ та тваринницького підприємства;
  • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.

6. Поводження з відходами:

 • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря в районах розміщення нових виробничих і сільськогосподарських підприємств;
 • підвищення санітарного стану ґрунтів, шляхом закриття діючих кладовищ на території населеного пункту, реконструкція і облаштування централізованої системи водовідведення;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень.

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • території з природоохоронним статусом в межах села та на прилеглих територіях відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 • населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування території знаходиться на території Полтавської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ. ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ,  ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування території села Осняги Гадяцького району Полтавської області, і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля (за наявністю);
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (вивчення аналогів);
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту, залізниці, виробничих та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункті централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків шляхом облаштування очисних споруд на виробничих об'єктах та облаштування системи дощової каналізації в населеному пункті

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів в наслідок діяльності кладовищ та сільськогосподарських тваринницьких підприємств.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Облаштування систем виробничої та дощової каналізації на тваринницьких підприємствах.

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села, чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі у сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ, періодичне виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ (смітників)

Забезпечення роздільного збору  відходів населених пунктів .

Модернізація системи збору побутових відходів.

 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І  ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради (м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, Полтавська обл., 37300, тел.(05354)2-34-25).

СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

Строки подання зауважень  та пропозицій – 15 днів (з 11.01.2020 по 26.01.2020) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування місцевого рівня, а саме: «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Осняги Гадяцького району Полтавської обл.» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Із заявою та основними кресленнями документу державного планування місцевого рівня можна ознайомитися у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Гадяцької міської ради (кабінет № 10) в робочі дні щоденно (крім вихідних) за адресою: вул. Л. Українки, 3, м. Гадяч.