Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в місті Гадячі

  • 813

Фото без опису

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Гадяцької  міської радивул. Л.Українки, 3, м. Гадяч, 37300.

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Єрьоміна Ірина Миколаївна - начальник відділу  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва - архітектор   Гадяцької міської ради, кабінет № 11, тел. (05354) 2-14-57; 

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

     Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність наступним  критеріям:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку загальної площі багатоквартирного будинку з наданням відповідних підтверджуючих документів. При розрахунку  ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
      фізичні особи-підприємці — прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

        юридичні особи — повне найменування, код за ЄДРПОУ.
        До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер» (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника,який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер» (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) .

        Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
        У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
        Конкурсна пропозиція подається особисто, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

        Конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

        Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною
документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

        3. Конкурсні пропозиції, отримані після 16 години 00 хвилин 19.04.2021, (закінчення строку їх подання) не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

        4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до 16 години 00 хвилин 19.04.2021.

         Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

     Для участі у конкурсі учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

     1) Обгрунтована цінова пропозиція що включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку з наданням відповідних підтверджуючих документів. При розрахунку  ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»;

2) Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням місцезнаходження, переліком основних засобів;

3) Учасником надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників, які пройшли професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків, з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) та наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

4) Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

а) фінансова звітність ( баланс та звіт про фінансові результати) суб'єкта господарювання за останній звітній період ;

б) довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

5) Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі,  відомості про досвід  роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо).

7) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

8)  Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

9) Лист-згода на обробку персональних даних

 

Подання конкурсних пропозицій.

         Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 22.03.2021 по 26.03.2021 з 10.00 до 16.00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу відділу містобудування,       архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської    ради arh_hadiach@ukr.net.

 

Інформація про: наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд          та       прибудинкових       територій   станом на 01.03.2021 становить

1 471 650 грн.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу:

Номер і назва

 

об’єкта конкурсу

 

 

Сума заборгованості

 

станом на 01.03.2021 року, тис.грн.

1. Об’єкт конкурсу№1

«Група із 36  будинків»

 

 

727,18

2. Об’єкт конкурсу№2

«Група із 36  будинків»

 

 

518,24

3. Об’єкт конкурсу№3

«Група із 17 будинків»

 

 

226,23

Разом

1471,65

 

 Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.