Правила прийому на навчання до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Полтавській області

  • 285

Фото без описуПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ до навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області на 2023 рік

 

І.       Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання до навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі - АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області) розроблені відповідно до законодавства України та на основі Типових правил прийому до професійної (професійно- технічної) освіти навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за №823/23355 (із змінами).

1.2. До навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання до навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців для системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в навчальному пункті Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головногоуправління ДСНС України у Полтавській області відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до навчального пункту Аварійно- рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області здійснюється для здобуття професій за освітньо- кваліфікаційним рівнем: - кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до замовлення підготовки кадрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС У країни у Полтавській області здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію начальник АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

Начальник АРЗ СП ГУ ДСІІС України у Полтавській області при організації вступної кампанії та роботи приймальної комісії забезпечує виконання вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 „Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".

2.3. Правила прийому до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджуються начальником АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області за погодженням зі структурним підрозділом з питань професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області.

Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв га документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) га/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріальною забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, на своїх вебсайгах (у разі їх відсутності - на вебсайтах своїх засновників) і мають обумовлювати:

перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо- професійний ступінь випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

форми та ступневість навчання;

обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх падання;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

- паперовій формі (особисто);

- електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують іромадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- документ про повну загальну середню освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

- рішення військово-лікарської комісії МВС згідно наказу МВС від 03.04.2017 року за №285 «Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово- лікарської) комісії МВС»;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (або картку платника податків) для обробки персональних даних та внесення їх до єдиної державної електронної бази з питань освіти);

- 6 кольорових фотокарток розміром 3*4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

- копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

- для здобуття іншої робітничої професії за програмою перепідготовки - документ про раніше присвоєний освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» (оригінал або його завірену копію);

- письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об'єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією навчального пункту ЛРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На навчальному пункті АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області при приймальній комісії організовано консультації з надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п'яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3.6. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями подають заяву про вступ та заключають угоду про навчання з договірним відділом АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області проводиться за результатами вступних випробувань.

4.2.  Прийом здобувачів освіти на професійно-технічне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

вступники мають право подати заяву на вступ до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області незалежно від місця проживання;

навчальний пункт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступний іспит у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, не зараховуються до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

 

V. Зарахування

5.1. Не пізніше ніж через 5 днів після вступного іспиту приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, шо рекомендовані до зарахування на навчання до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області за обраною формою здобуття освіти.

5.2. У разі оскарження результатів вступного іспиту вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.3. Зарахування донавчальногопунктуАРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області здійснюється наказом начальника Лварійно-рятувальпого загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 1 Іолгавській області.

5.4. Зарахування донавчальногопункту АРЗ СП ГУ ДСНС Україниу Полтавській області на навчання за рахунок державного бюджету та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI.Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при вступному іспиті, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) навчальний пункт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих правил навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області здійснюється Департаментом освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Полтавській області. Департаментом реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України та Головним управлінням ДСНС України у Полтавській області.

 

Начальник навчального пункту АРЗ СП

ГУ ДСНС України у Полтавській області

майор служби цивільного захисту Леонід ГОЛОВАЧ