Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Біленченківка Гадяцького району Полтавської області»

 • 634

 

У зв’язку з розробленням містобудівної документації села Біленченківка, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» виконавчий комітет Гадяцької міської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту, а саме: «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Біленченківка Гадяцького району Полтавської області»

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 проекту генерального плану з розробкою плану зонування території
с. Біленченківка Гадяцького району Полтавської області.

 

ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є виконавчий комітет Гадяцької міської ради.

Юридична адреса: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3.

 

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування  території села Біленченківка є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови і іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування  території населеного пункту є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

 

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села Біленченківка  Гадяцького району Полтавської області на території села не передбачено розміщення і подальше функціювання об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Біленченківка:

 1. Атмосферне повітря:
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом;
  • вплив на стан повітря виробничих та сільськогосподарських підприємств.
 2. Водні ресурси:
  • відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
 3. Земельні ресурси:
  • відсутність централізованої системи водовідведення в частині населеного пункту;
  • наявність кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту.
 4. Здоров’я населення:
  • розташування значної частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
  • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.
 5. Поводження з відходами:
  • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря в районах розміщення сільськогосподарських підприємств;
 • підвищення санітарного стану ґрунтів, шляхом закриття діючих кладовищ на території населеного пункту, реконструкція і облаштування централізованої системи водовідведення;
 • зменшення витрат та підвищення якостей питної води;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень.

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ в межах населеного пункту відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт, для якого розробляється генеральний план з планом зонування, знаходиться на території Полтавської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ. ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ,  ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Біленченківка і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в частині населеного пункту централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Облаштування системи дощової каналізації.

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів в наслідок діяльності кладовищ

Поступове припинення діяльності кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

 

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Поступове припинення діяльності кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села   чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі в сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

Модернізація системи збору побутових відходів.

 

 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І  ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, Полтавська обл., 37300, тел.(05354)2-34-25.

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати оприлюднення цього звіту.