Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки

 • 204

Фото без опису

 1. Замовник: Виконавчий комітет Гадяцької міської ради.

       Виконавець  - Приватне підприємство «Інститут агрономії».

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документу державного планування – Стратегія розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки (далі – Стратегія) та є документом державного планування місцевого рівня.

Головною метою Стратегії є формування нового бачення сталого місцевого розвитку, підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та реалізацію узгоджених інтересів влади, громади та бізнесу.

Основними стратегічними цілями Стратегії є наступні: економічний розвиток громади, висока якість життя, комфортні умови та добробут, ефективне управління просторовим розвитком, енергоефективна та безпечна інфраструктура,            поліпшення екологічної ситуації.

Зв'язок з іншими документами державного планування: Стратегія узгоджується з Державною стратегією  регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, Стратегією розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, Регіональною програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Стратегію розроблено з урахуванням стратегічних та операційних цілей Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки.

У відповідності до ст. 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ, зазначені у Стратегії заходи, які відносяться до сфери застосування оцінки впливу на довкілля, підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, необхідно оцінити ймовірні наслідки від реалізації заходів Стратегії, що пропонуються відповідно до Стратегії, на: території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, території й об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У рамках проведення СЕО проєкту Стратегії не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи комплексність рішень проєкту Стратегії, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних цілей та завдань Стратегії, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Стратегії, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Стратегії.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2:

Опис, прогнозування та оцінка ситуації у результаті впровадження проєкту Стратегії.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, відповідний експертний аналіз.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Стратегії з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля.

Зокрема, будуть використані різні методи участі громадськості, такі як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України Про охорону навколишнього природного середовищаˮ визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняˮ.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінкуˮ.

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), постійних і тимчасових, а також позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки подаються до Виконавчого комітету Гадяцької міської ради за темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО» (адреса: вул. Лесі Українки,2, Миргородський район, Полтавська область, 37300, e-mail: hadiach-mrada@ukr.net).

Відповідальна особа: Галушка Інна Олександрівна, тел. (05354) 2-14-29                    

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до   10  лютого 2023 року.