Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев’ятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання 19 травня 2021 року № 421

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з архівної справи Гадяцької міської ради

(нова редакція)

 

 

 

м. Гадяч

2021 рік

1. Загальні положення

1.1. Сектор з архівної справи Гадяцької міської ради далі по тексту – сектор утворюється за рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення,  архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, і управління архівною справою та діловодством на території Гадяцької міської територіальної громади.

1.2. Сектор підзвітний і підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний Державному архіву Полтавської області та Державній архівній службі.

1.3. У своїй діяльності cектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням про архівний сектор.

          З питань організації та методики ведення архівної справи сектор керується правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби, Державного архіву Полтавської області.

1.4 Функціонування сектору здійснюється за рахунок коштів бюджету Гадяцької міської територіальної громади.

 

2. Завдання сектору

2. 1. Основними завданнями сектору є:

1) здійснення управління архівною справою і діловодством на території Гадяцької міської  територіальної громади;

2) координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій (далі – юридичні особи),архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - трудові архіви), з питань архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає, і за погодженням з Державним архівом Полтавської області подає для затвердження в установленому порядку проекти міських програм, планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території Гадяцької міської  територіальної громади;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3) забезпечує поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, з метою їх обліку, зберігання та використання інформації;

4) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього;

5) проводить в установленому порядку, облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території Гадяцької міської територіальної громади незалежно від форми власності та підпорядкування;

6) інформує Державний архів Полтавської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

7) веде облік юридичних і фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування сектору, на підставі затверджених списків;

8) подає на затвердження Державному архіву Полтавської області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування сектору;

9) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій), з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

10) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності трудових архівів;

11) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації на території Гадяцької міської  територіальної громади, подає належні відомості про ці документи Державному архіву Полтавської області;

12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

13) видає архівні довідки, копії документів, витяги, та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб щодо використання архівної інформації;

14) вивчає, узагальнює, і поширює досвід роботи архівних установ.

 

3. Права сектору

3.1. Сектор має право:

1) отримувати в установленому порядку документи від юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

2) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

3) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

4) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком документів з обмеженим доступом.

3.2. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

3.3. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.4.1. Завідувач сектору:

1) організовує діяльність сектору, персонально відповідає за виконання покладених на сектор завдань;

2) розподіляє завдання між працівниками сектору, контролює їх виконання;

3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

4) проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції сектору;

4) представляє сектор з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

3.4.2. Завідувач здійснює інші повноваження відповідно до Положення про сектор, а також завдань, покладених на нього рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3.4.3. Службові обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

3.5. Для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання їх результатів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Полтавської області, розгляду номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положень про експертні комісії, архівні підрозділи підприємств, установ і організацій, що входять до зони комплектування сектору створюється постійно діюча експертна комісія.

          Положення та персональний склад експертної комісії затверджується розпорядженням міського голови за пропозицією завідувача, на підставі Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за №1061/23593.

3.6. Структуру, граничну чисельність працівників сектору визначає міська рада, штатний розпис затверджує міський голова.

3.7. Сектор є юридичною особою публічного права без самостійного балансу, рахунку в органах Казначейства, обслуговується відділом фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Гадяцької міської ради. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

3.8. Місце знаходження Сектору: 37300Полтавська область, м. Гадяч,                            вул. Драгоманова, 19.                     

 

4. Відповідальність сектору

4.1. Персональну відповідальність за роботу сектору та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе завідувач.

4.2. Посадові особи сектору несуть відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, що зазначені у вказаному Положенні та посадових інструкціях.

 

5. Заключні положення

5.1. Припинення діяльності сектору здійснюється за рішенням Гадяцької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

Завідувач сектору з архівної 

справи міської ради                                                         Тетяна ОСТАПЕНКО

Гід державних послуг. Банер