A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавська область

Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Гадяцької міської ради

                                                                                

Додаток

до рішення 32-ої сесії сьомого

скликання Гадяцької міської

ради від 13.04.2018

                                                                                   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного  архітектурно-будівельного контролю

виконавчого комітету Гадяцької міської ради

 

І. Загальні положення

 

         1.1. Відділ  державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Гадяцької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Гадяцької міської ради, що утворюється чи реорганізується рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства.

         Відділ не має статусу юридичної особи.

         1.2. Відділ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду в межах, визначених законодавством.

Відділ підконтрольний та підзвітний Гадяцькій міській раді, виконавчому комітету, міському голові.

         Відділ підпорядковується  першому заступнику міського голови в межах повноважень.

         1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» , указами Президента України та постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, стандартами ISO 9001, рішеннями Гадяцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради,  цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами з питань організації ведення правової роботи.

         1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.  Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис Відділу затверджує міський голова.

         1.5. Виконавчий комітет створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом для виконання службових обов’язків, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

         1.6. Положення про Відділ затверджується міською радою.

         1.7. Відділ має печатку із власним найменуванням, штампи та бланки.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

 

2.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

         2.2. Основним завданням Відділу  є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю та виконання реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

 

ІІІ. Функції Відділу

 

         3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         1) отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, скасовує їх реєстрацію;

         2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

         3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,  будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, які знаходяться на території м. Гадяча.

         5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

         6) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

         7) розглядає відповідно до законодавства справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

         8) здійснює інші повноваження, визначені законодавство України.

 

 

 

ІУ. Права та обов’язки Відділу

 

         Посадові особи Відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

4.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

4.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до законодавства;

4.3. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

-        усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

-        зупинення підготовчих та будівельних робіт.

 

4.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

 

4.5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил.

 

4.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

 

4.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

 

4.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

 

4.9. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо-, фото- та відеотехніки.

 

4.10. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.

 

4.11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

 

V. Керівництво Відділом

 

5.1. Загальне керівництво відділом, планування та організацію його роботи, виконання покладених завдань забезпечує начальник Відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

 

5.2. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

 

5.3. Виконавчий комітет Гадяцької міської ради протягом трьох днів після призначення начальника Відділу інформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

 

5.4. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

 

5.5. Начальник Відділу:

1) очолює Відділ представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

2) організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень міського голови, Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, а також цього Положення;

3) начальник відділу контролює стан виконавської та трудової дисципліни, забезпечує прозорість та відкритість діяльності Відділу і реалізацію права громадян на доступ до публічної інформації;

4) готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу. Розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють діяльність виконавчих органів міської ради, проекти рішень і розпоряджень нормативно-правового характеру, проводить експертизу таких актів разом із спеціально уповноваженою комісією, створеною виконавчим комітетом міської ради в межах компетенції Відділу.

5) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

 

5.6. Відділ видає акти у передбаченій законодавством формі, організовує та контролює їх виконання.

 

 

VІ. Організація роботи Відділу та відповідальність

 

         6.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання  завдань, покладених на Відділ, в межах і порядку, визначеному чинним законодавство та посадовими інструкціями.

 

         6.2. Начальник та працівники Відділу винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, інших законів та нормативно-правових актів несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 

VІІ. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1.  Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету міської ради та співпрацює з іншими підрозділами виконавчого комітету, депутатами, постійними комісіями, виконавчими органами Гадяцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями та органами державної влади, використовує  у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні  відомості, підтверджені в установленому порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Г.В.Сафонов

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь