ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

24 лютого 2022 року № 48

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Гадяцької міської ради

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Гадяцької міської ради (далі - виконавчий комітет) є її виконавчим органом, їй підконтрольним і підзвітним.

1.2.Порядок діяльності виконавчого комітету і  його посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в України" та іншими законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями міської ради і власними рішеннями.

1.3.Регламент розроблений на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради з питань реалізації повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.

1.4.Регламент виконавчого  комітету, внесення змін і доповнень до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету.

1.5.У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на засіданні виконкому ухвалюється рішення про внесення відповідних змін та доповнень до Регламенту.

1.6.Дотримання Регламенту є обов’язковим для виконавчих органів міської ради та керівників підприємств, установ, організацій, що є у міській комунальній власності. Систематичне невиконання вимог Регламенту без поважних причини є підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення відповідно до Кодексу законів про працю України.

 

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

2.1.Правовий   статус   виконавчого   комітету   визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням міської ради.  Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, бланки з гербом .

2.2. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – перший заступник міського голови.

2.3.Виконавчий комітет:

розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, в межах своїх повноважень ухвалює рішення, обов'язкові для виконання на території Гадяцької міської територіальної громади;

попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань;

координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

приймає рішення з інших питань, здійснює інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;

2.4.Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється відповідними виконавчими органами ради.

 

Розділ 3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

3.1.Одним з основних засобів організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету є планування його роботи. Планування роботи здійснюється згідно з планом, який складається на рік з розбивкою по кварталах і затверджується на засіданні виконавчого комітету.  

3.2.План роботи виконавчого комітету готується і затверджується в такому порядку:

3.2.1.Керівники виконавчих органів ради, постійні комісії міської ради, члени виконавчого комітету за погодженням з відповідними заступниками міського голови не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, вносять пропозиції відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету щодо питань, які доцільно включити в план роботи.

3.2.2.Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету готує проєкт плану роботи і відповідного рішення про його затвердження.

3.2.3.Проєкт рішення про затвердження плану роботи вноситься на засідання виконавчого комітету відділом організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету, не пізніше 25 числа місяця, що передує плановому.

3.3.Зміни до плану роботи (включення, виключення або перенесення термінів розгляду питань) здійснюються організаційним відділом виконавчого комітету за погодженням з керуючим справами.

3.4.План роботи виконавчого комітету міської ради повинен включати:

          перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку Гадяцької міської територіальної громади, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем соціальної сфери, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету;

          перелік рішень виконавчого комітету, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

          питання щодо програми економічного і соціального розвитку Гадяцької міської територіальної громади, міського бюджету та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;

          питання про роботу відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради з виконання державних правових актів, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень, доручень міського голови, здійснення їх власних (самоврядних) та делегованих повноважень;

          про роботу підприємств, установ, організацій комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади;

          інші питання поточної діяльності виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій.

3.5.Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету та виконавчі органи міської ради  зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.

3.6.Організацію та виконання плану роботи виконавчого комітету координує керуючий справами.

3.7.Начальник відділу організаційно-кадрової роботи в перший місяць наступного року інформує виконавчий комітет про виконання плану роботи.

3.8.Робота виконавчих органів міської ради проводиться за квартальними планами (з помісячною розбивкою), погодженими профільними заступниками міського голови, керуючим справами відповідно до розподілу обов`язків, які готуються до 20 числа місяця, що передує плановому. Плани роботи виконавчих органів складаються за табличною формою: зміст заходу, обґрунтування необхідності заходу, термін виконання, відповідальні виконавці.

3.9.Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами, відповідно до розподілу обов’язків.

3.10.До 10 числа місяця, що наступає після звітного періоду, керівниками виконавчих органів надається інформація про виконання плану роботи (з зазначенням причин невиконання запланованих заходів, перенесення терміну виконання) до відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету для узагальнення.

3.11.Виконавчий комітет може розглядати питання, які не були включені до плану роботи, і приймати по них рішення.

 

 

Розділ 4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1.Засідання виконавчого комітету міської ради проводиться в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: вул. Лесі Українки, 2 м. Гадяч, не рідше одного разу на місяць, а також скликаються позачергові засідання міським головою в міру необхідності. Міський голова визначає день та час засідання.

4.2.Розпорядження про скликання виконавчого комітету міської ради відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» оприлюднюється  не пізніше як за 10 днів до засідання , а у виняткових випадках – не пізніше як за день до засідання із зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд виконавчого комітету.

В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану спричинених спалахами епідемії та пандемії, що створюють загрозу життю і здоров`ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання виконавчого комітету можуть проводитись дистанційно в режимі відео конференцій, а у разі її неможливості – в режимі аудіо конференцій, крім питань.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

У разі проведення дистанційних засідань члени виконавчого комітету повинні надати керуючому справами виконавчого комітету номери телефонів, електронну пошту, інші засоби комунікації, через які буде здійснюватись розсилка повідомлень та матеріали засідання.

4.3.Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється членами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів міської ради, створеними комісіями, робочими групами, керівниками комунальних підприємств. У підготовці питань можуть брати участь депутати міської ради, постійні комісії, громадські організації.

4.4.Загальна організація та підготовка засідань виконавчого комітету покладається на відділ організаційної та кадрової роботи  виконавчого комітету.

4.5.Перед черговим засіданням виконавчого комітету, але не пізніш як за 1 день (до 15-ї години) до нього, відділом  організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету доводиться повідомлення до членів виконавчого комітету та інших зацікавлених осіб про час засідання, порядок денний, із зазначенням відповідальних осіб за їх підготовку.

4.6.Безпосередньо перед засіданням відділ організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету надає порядок денний членам виконавчого комітету.

4.7.Проєкти рішень, подані для розгляду з порушенням строків, включаються у порядок денний засідання лише за погодженням  міського голови.

4.8.Для включення додаткових питань до порядку денного, які потребують термінового або невідкладного розгляду не пізніше як за день до засідання у відділ організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету подаються листи на ім’я міського голови за погодженням профільного заступника з викладенням причини термінового розгляду.

4.9.Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у випаду його відсутності перший заступник міського голови.

4.10.Засідання правомочні у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

4.11.Ухвалення рішень виконавчого комітету здійснюється шляхом голосування членів виконавчого комітету підняттям рук які голосували «за», «проти», «утримались», та визначається результат голосування щодо кожного проєкту рішення чи процедурного питання

4.12.На засідання виконавчого комітету запрошуються: керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ Гадяцької міської територіальної громади відповідно до внесених на розгляд питань.

4.13.Склад учасників з розгляду питання на засіданні виконавчого комітету визначається керівником виконавчого органу міської ради, що готував питання, та узгоджується із заступниками міського голови  (відповідно до розподілу обов’язків).

4.14.Присутність на засіданні виконавчого комітету доповідачів, а також осіб, які запрошені на засідання забезпечує керівник  виконавчого органу  міської ради, який готує питання.

4.15.Інформування про час та місце засідання безпосередньо членів виконавчого комітету, представників засобів масової інформації, керівників виконавчих органів міської ради та інших запрошених з основних питань здійснює відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету.

4.16.На початку засідання міський голова з’ясовує наявність кворуму, зауваження та пропозиції до порядку денного.

4.17.Порядок денний, затверджується в цілому, з врахуванням підтриманих членами виконавчого комітету пропозицій щодо включення додаткових питань до нього.

4.18.Доповідають на засіданні, як правило, керівники відділів, управлінь міської ради, підприємств, установ, організацій, а в разі їх відсутності – заступники керівників, заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами, згідно розподілу обов’язків.

4.19.Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету, як правило, надається не більше 10 хвилин, співдоповіді - 5 хвилин, виступів у обговоренні (дискусії) - 3 хвилин, довідок - 1 хвилини. Головуючий може продовжити час виступу або припинити його достроково.

4.20.Виступ на засіданні, обговорення чи дискусія, запитання можливі лише з дозволу міського голови (головуючого).

4.21.У разі необхідності за згодою більшості членів виконавчого комітету, після кожного півторагодинного засідання головуючим оголошується перерва.

4.22.В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення про це приймається 2/3 присутніх членів виконавчого комітету.

4.23.Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;

брати участь в обговоренні всіх питань;

пропонувати прийняття проєктів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

вносити пропозиції до проєкту рішення.

4.24.Запрошені на засідання з дозволу головуючого мають право:

брати участь в обговоренні винесеного питання;

давати довідки з питань, що розглядаються;

задавати доповідачу запитання.

4.25.Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, зобов’язані дотримуватися  порядку, вимог регламенту, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.

4.26.1.За вимогою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

4.27.Інформацію та коментарі для представників засобів масової інформації надає міський голова, заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, які готують питання на розгляд виконавчого комітету.

4.28.Ведення і оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік і зберігання (протягом одного року) здійснює керуючий справами виконавчого комітету, після чого передає у архівний підрозділ виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

4.29.Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою та керуючим справами, а у випадку відсутності міського голови першим заступником міського голови.

 

Розділ 5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ

 

5.1.Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, які підписуються міським головою. У випадку відсутності міського голови, рішення підписується першим заступником міського голови.

5.2.До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій, постійні комісії міської ради.

5.3.Проєкти рішень вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради керівниками виконавчих органів міської ради, заступниками міського голови, керівниками установ та комунальних підприємств.

5.4.Проєкти рішень виконавчого комітету надсилаються виконавцями у відділ організаційно-кадрової роботи для оприлюднення на офіційному сайті не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду .

5.5.При підготовці проєктів рішень необхідно чітко визначити питання, з якого передбачається розробити проєкт, оцінити його на предмет відповідності чинному законодавству України, раніше прийнятим рішенням міської ради та виконавчого комітету з цих питань.

5.6.Якщо проєкт рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність окремим пунктом.

5.7.Якщо в раніше прийнятому рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, в проєкті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення.

5.8.Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

5.9.Проєкти рішень виконавчого комітету можуть стосуватися виключно його повноважень, як правило, не повинні перевищувати 2-3 сторінок друкованого тексту, довідки - 3-4 сторінок ( з питань економічного і соціального розвитку, бюджету обсяг проєкту рішення не обмежується).

5.10.Подані проєкти рішень повинні бути лаконічними, відредагованими, включати конкретні заходи чи дії, терміни виконання, відповідальних виконавців, осіб, на яких покладається контроль.

5.11.Проєкт рішення повинен містити:

          назву;

          мотивуючу частину, в якій містяться посилання на закони та інші нормативні акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

          резолютивну, в якій конкретно і чітко формуються рішення, виконавці поставленого завдання;

заключну частину, в якій вказується на кого покладається контроль за виконанням  рішення , а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

додатки (якщо вони є), завізовані керівником виконавчого органу, який підготував проєкт рішення;

5.12.Проєкт рішення оформляється, згідно інструкції з діловодства у Гадяцькій міській раді та її виконавчому комітеті.

5.13.До документів проєкту рішення додається список розсилки.

5.14.Проєкти рішень друкуються на бланках встановленого зразка.

5.15.Проєкт рішення обов’язково візується виконавцем. На зворотній стороні останньої сторінки проєкти рішень візуються керівником виконавчого органу, який готував проєкт,  заступником міського голови, що координує діяльність виконавця, керуючим справами, начальником юридичного відділу  за результатами проведення юридичної експертизи, начальником відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету, який здійснює перевірку на відповідність інструкції з діловодства.

5.16.Візування проєктів рішень здійснює виконавець.

5.17.Всі проєкти рішень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету в обов’язковому порядку візуються відповідним заступником міського голови та начальником фінансового управління.

5.18.Проєкти рішень, які містять доручення управлінням, відділам міської ради, підприємствам, організаціям та установам, пов’язані з матеріальними та іншими затратами, повинні бути завізовані їх керівниками та заступниками міського голови, що координують їх діяльність.

5.19.Додатки до рішень підписуються  безпосереднім виконавцем.

5.20.Віддруковані, належним чином оформлені і завізовані відповідно до даного регламенту та інструкції з діловодства (у паперовому та електронному варіантах), додатки до них, інформації та довідки подаються для реєстрації у відділ організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету для формування переліку питань порядку денного.

5.21.Незавізовані проєкти рішень до порядку денного чергового засідання виконавчого комітету не включаються.

5.22.Погоджені проєкти рішень не надані у встановлений термін, вважаються непідготовленими і на розгляд виконкому не вносяться.

5.23.Обов’язок своєчасно надати відповідному заступнику міського голови проєкт рішення з долученими до нього матеріалами для ознайомлення покладається на керівника виконавчого органу (виконавця), який готував проєкт рішення.

5.24.Якщо в процесі доопрацювання до проєкту рішення внесені зміни, то він візується повторно.

5.25.Відповідальність за якість та повноту підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників виконавчих органів міської ради, які є його авторами. Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами згідно з розподілом обов’язків, контролюють та несуть відповідальність за доцільність та актуальність проекту рішення, що виноситься на розгляд виконавчого комітету.

5.26.Відповідальність за ідентичність електронного та паперового варіантів проєктів та прийнятих рішень покладається на керівника виконавчого органу ради, який вносить на розгляд проєкт рішення.

5.27.Рішення, не пізніше п`ятого дня з моменту прийняття виконавчим комітетом підписуються міським головою та надсилаються відділом організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету адресатам, згідно списку розсилки, складеного та підписаного виконавцем (особою, що вносить проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету)

5.28.Рішення виконавчого комітету оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття.

5.29.Рішення набуває чинності з моменту прийняття, якщо виконавчим комітетом не встановлено пізнішого терміну його вступу в дію.

5.30.Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом одного дня після засідання остаточно редагуються виконавцями та подаються на підпис міському голові.

5.31.Керуючий справами забезпечує передачу на підпис міському голові прийнятих рішень виконавчим комітетом.

5.32.Кожне рішення засвідчується гербовою печаткою виконавчого комітету, має свій номер і дату його прийняття.

5.33.Нумерація рішень виконавчого комітету ведеться від №1 за наростанням протягом календарного року.

5.34.Якщо протягом календарного року відбулася зміна скликання нумерація прийнятих рішень ведеться від №1 нового скликання.

5.35.При необхідності прийняття рішень виконавчого комітету між його плановими засіданнями з дозволу міського голови або виконуючого його обов’язки, проєкти рішень приймаються скликанням позачегового засідання.

5.36.Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

5.37.Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності чинному законодавству можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

5.38.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

5.39.Контроль за виконанням рішення забезпечується особами, визначеними у прийнятих рішеннях виконавчого комітету.

5.40.Засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання).

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану чи рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Гадяцькій  міській раді, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Гадяцької міської територіальної громади, засідання виконавчого комітету проводяться в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання):

5.40.1.Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання виконавчого комітету.

5.40.2.Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена виконавчого комітету.

5.40.3.Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету .

5.41.При використання системи електронного документообігу АСКОД підготовка, погодження, підписання, друк, розсилка, контроль виконання рішень виконавчого комітету здійснюється у відповідності до Інструкції з діловодства у Гадяцькій міській раді та її виконавчому комітеті.

5.42.Порядок підготовки електронних проєктів рішень:

5.42.1.Проєкти рішень виконкому складаються в електронній формі відповідно до Інструкції з діловодства. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень несуть керівники виконавчих органів міської ради, заступники міського голови, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

5.42.2.Погодження електронного проєкту рішення полягає у його візуванні (накладанні посадовою особою електронного підпису на проєкт електронного документа для засвідчення факту погодження цією особою завізованого проєкту документа) посадовими особами, зазначеними в реєстраційно-моніторинговій картці, що забезпечується системою електронного документообігу міської ради АСКОД на підставі сформованого автором проєкту рішення переліку погоджувачів у такій послідовності:

  автор проекту, керівник структурного підрозділу міської ради чи її виконавчого комітету (відповідального підрозділу) та уповноваженими особами інших структурних підрозділів міської ради чи її виконавчоо комітету (у разі потреби);

керуючий справами виконавчого комітету міської ради, перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та секретар міської ради, який відповідно до розподілу обов’язків координує роботу структурного підрозділу міської ради чи її виконавчого комітету, відповідального за підготовку проєкту документа;

начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради за результатами проведення юридичної експертизи та начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради, на предмет дотримання інструкції з діловодства;

5.42.3.Після погодження в електронному вигляді проєкту рішення організаційний відділ виконавчого комітету друкує його із системи електронного документообігу міської ради разом із бланком, на якому візуалізується автоматично сформований QR-код.

5.42.4.Погодження оформляється на роздрукованому проєкті зі зворотної сторони проєкту рішення, нижче сформованого QR-коду проставляється власноручна керівника виконавчого органу міської ради – розробника документа: найменування посади, ім’я  та прізвище посадовця, особистий підпис.

5.42.5.У випадку, коли погоджувач не є користувачем системи електронного документообігу міської ради, його власноручна візи проставляється зі зворотної сторони.

5.42.6.Термін перебування проєкту рішення на візуванні в кожної посадової особи не повинен перевищувати 1 робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – 2 робочих дні.

5.42.7.Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету здійснює контроль за відповідністю проєктів рішень Інструкції з діловодства, Регламенту, українському правопису, попередньо узгоджує перелік посадових осіб, відповідальних за погодження, в разі виявлення порушень редагує проєкт та повертає виконавцю на доопрацювання.

5.42.8.Зауваження і пропозиції до електронного проєкту рішення, що мають узагальнений характер, можуть викладатися в окремому коментарі, що вноситься до реєстраційно-моніторингової картки, особою, яка створила коментар.

5.42.9.У разі відсутності зауважень до проєкту візується проєкт електронного документа в системі електронного документообігу міської ради.

5.42.10.У разі виявлення невідповідності проєкту рішення чи його окремих положень актам законодавства начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

5.42.11.Погоджені в установленому порядку електронні проєкти рішень виконкому надходять у відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради не пізніше, ніж за 10 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

5.42.12.Відділ організаційнї та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради розміщує проєкти рішень, що не містять інформації з обмеженим доступом та підлягають опублікуванню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з питань, включених до порядку денного засідання виконкому на офіційному веб-сайті міської ради.

5.42.13..Питання, з яких погоджені проєкти рішень не надані у встановлений термін, вважаються непідготовленими і на розгляд виконкому не вносяться.

 

Розділ 6. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЯКІ НОСЯТЬ РЕГУЛЯТОРНИЙ ХАРАКТЕР.

  6.1.Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів виконавчого комітету  здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, що складається та затверджується виконавчим комітетом  щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи виконавчого комітету. Після затвердження плану роботи виконавчого комітету план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів опубліковується на офіційному веб - сайті міської ради або в друкованому засобі масової інформації.

6.2.При підготовці проєкту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, виконавчий комітет  вносить зміни до плану не пізніше  десяти робочих днів з дня внесення проєкту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

6.3.Затверджені зміни оприлюднюються у той же спосіб і терміни, як і сам план.

6.4.Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проєкт регуляторного акту не був оприлюднений.

6.5.Оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання пропозицій і зауважень, забезпечення прозорості регуляторного процесу, підвищення ефективності регуляторних актів проводиться до внесення цих проєктів на розгляд виконавчого комітету.

6.6.Організаційне забезпечення оприлюднення проєкту регуляторного акта з аналізом його регуляторного впливу здійснює розробник регуляторного акта.

6.7.Оприлюднення проєкту  регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу здійснюється не пізніше 5-ти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акта.

6.8 Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта повинно містити інформацію, передбаченому законодавством.

6.9.Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта приймаються розробником проєкту регуляторного акта у термін, встановлений розробником (від одного до трьох місяців з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу).

6.10.Після закінчення публічного обговорення розробник протягом 10 робочих днів:

аналізує одержані пропозиції та зауваження і розміщує їх у зведену таблицю;
у разі потреби за наслідками публічного обговорення коригує проєкт регуляторного акта;

через друковані засоби інформації, сайт Гадяцької міської ради  інформує територіальну громаду про результати публічного обговорення.

6.11.Проєкт регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу вноситься на розгляд виконавчого комітету  розробником.

6.12.Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим комітетом, забезпечується розробником у відповідності до чинного законодавства.

6.13.Пропозиції виконавчому комітету  про необхідність перегляду регуляторного акта, на підставі аналізу звіту про відстеження результативності прийнятого регуляторного акта, надає розробник.

 

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

7.1.Організація виконання рішень виконавчого комітету здійснюється керуючим справами, секретарем ради, заступниками міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та іншими посадовими особами виконавчих органів міської ради.

7.2.Виконання рішень виконавчого комітету забезпечують посадові особи, вказані у документі. Особа, на яку покладено контроль, інформує міського голову про хід і результати виконання рішення виконавчого комітету.

7.3.Хід виконання рішень виконавчого комітету при необхідності заслуховується на засіданнях виконавчого комітету.

7.4.У разі неможливості виконання рішення виконавчого комітету у встановлені строки, виконавець, за погодженням з профільним заступником міського голови, готує міському голові подання про перенесення терміну виконання з обґрунтуванням причин невиконання.

7.5.Рішення виконавчого комітету вважається виконаним, якщо вирішені всі питання, поставлені в ньому та підготовлена і надіслана відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету  підсумкова інформація щодо виконання рішення. Інформації про хід виконання рішення з резолюцією міського голови повертаються відділу організаційно-кадрової роботи для підготовки проєкту рішення виконавчого комітету про зняття з контролю.

7.6.Рішення виконавчого комітету знімаються з контролю на його засіданнях прийняттям відповідного рішення. Проєкт такого рішення готує відділ організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету.

 

Керуючий справа виконавчого

комітету міської ради                                                                                Яна МОСКАЛЕНКО