ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної та кадрової роботи

виконавчого комітету Гадяцької міської ради Полтавської області

 

1. Загальні положення:

 

    1.1. Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Гадяцької міської ради Полтавської області (далі - відділ організаційної та  кадрової роботи)  є структурним підрозділом виконавчого комітету Гадяцької міської ради Полтавської області, утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету Гадяцької міської ради Полтавської області (далі – виконавчому комітету), Гадяцькому міському голові, працює під безпосереднім керівництвом керуючого справами виконавчого комітету міської ради, діє у відповідності з цим Положенням.

    1.2. У своїй діяльності відділ організаційної та кадрової роботи керується Конституцією України, законами України, Кодексом Законів про працю України, законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та обласної держадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчого комітету та  цим Положенням.

    1.3. Відділ організаційної та кадрової роботи очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням  міського голови згідно з Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

    1.4.  Структура відділу, його загальна чисельність та Положення про відділ організаційної та кадрової роботи затверджуються міською радою.

    1.5. На посаду начальника та спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад посадових осіб місцевого самоврядування.

 

2. Основними завданнями відділу організаційної та  кадрової роботи є:

 

      2.1. Здійснення організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради, виконання норм Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

2.2. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у виконавчому комітеті міської ради.

2.3. Забезпечення ведення кадрової документації посадових осіб міської ради, службовців та працівників виконавчого комітету міської ради, керівників відокремлених структурних підрозділів.

2.3. Організація ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради, забезпечення єдиного порядку роботи з документами відповідно чинного законодавства, редагування проектів розпоряджень, рішень і перевірку їх на відповідність Інструкції з діловодства.

2.4. Опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян, які надходять до виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

2.5. Здійснення контролю за дотриманням строків проходження документів, за оперативним проходженням та своєчасним поверненням документів до відділу, в разі необхідності, нагадування про  порушення терміну розгляду  керівництву відповідних структурних підрозділів.

2.6. Реалізація державної політики з питань внутрішньої політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

2.7. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

 

3. Функції відділу організаційної та кадрової роботи:

 

   Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

     3.1. Готує проекти перспективних (річного), квартальних і поточних (місячних) планів роботи, заходів виконавчого комітету відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     3.2. Здійснює організаційне забезпечення проведення заходів виконавчого комітету, бере участь у підготовці та проведенні урочистих і святкових заходів.

     3.3. Бере участь в організації підготовки та проведення засідань виконавчого комітету міської ради та сесій міської ради, нарад і семінарів, опитувань населення.

     3.4. Взаємодіє з іншими підрозділами міської ради та виконкому міської ради, а також з підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян при вирішенні питань, які належать до компетенції відділу.

      3.5. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської ради з питань, що належать до компетенції відділу

      3.6. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та рішень сесії міської ради, що віднесені до компетенції відділу.

     3.7. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали в межах своєї компетенції.

     3.8.  Згідно з номенклатурою справ веде документи відділу.

     3.9. Опрацьовує вхідну та вихідну кореспонденцію, звернення громадян, які надходять до виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

     3.10. Здійснює контроль за дотриманням строків проходження документів, за оперативним проходженням та своєчасним поверненням документів до відділу, в разі необхідності, нагадує про  порушення терміну розгляду  керівництву відповідних структурних підрозділів.

       3.11. Виконує функції з адміністрування офіційного веб-сайту Гадяцької  міської ради, його інформаційного наповнення.

       3.12. Забезпечує облік, схоронність, комплектування і використання архівних фондів установи: приймання, раціональне розміщення документів в архівосховищі; контролює та видає документи у тимчасове користування та забезпечує своєчасне їх повернення до архівосховища. Розміщує документи на місцях їх зберігання.

     3.13. Забезпечує ведення кадрової роботи у структурних підрозділах виконавчого комітету згідно з чинним законодавством.

     3.14.  Вивчає разом зі структурними підрозділами виконкому міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування.

     3.15. Здійснює організаційні заходів щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у виконавчому комітеті міської ради, структурних підрозділах міської ради.

     3.16. Вносить міському голові та керуючому справами виконкому міської ради пропозицій щодо проведення стажування.

     3.17. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників.

     3.18. Оформлює документи, що пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

     3.19. Опрацьовує пропозиції щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

     3.20. Організовує забезпечення проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов’язків і завдань, атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

     3.21. Організовує забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, регулярного навчання працівників виконкому міської ради, самостійних структурних підрозділів міської ради.

     3.22. Разом з іншими підрозділами міської ради проводить роботу щодо укладання, продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

     3.23. Контролює виконання вимог законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування в виконавчому комітеті міської ради та структурних підрозділах міської ради.

     3.24.  Перевіряє стан та надання практичної і методичної допомоги з питань служби в органах місцевого самоврядування.

     3.25. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

     3.26. Веде кадрове діловодство: формування особових справ працівників  виконавчого комітету, облік та заповнення трудових книжок, оформлення відпусток та відряджень співробітникам.

      3.27 Належне зберігає особові справи працівників виконавчого комітету згідно з вимогами чинного законодавства.

      3.28. Накопичує інформацію щодо керівників структурних підрозділів міської ради (копій особових карток – форм первинного обліку № П-2 ДС, розпорядчих документів щодо зміни облікових даних).

       3.29. Забезпечує розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян з питань діяльності виконавчого комітету міської ради, підготовку відповідних довідок і висновків.

       3.30. Здійснює контроль за дотриманням вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України про працю та службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчого комітету міської ради.

       3.31. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань, доручень міського голови.

.

4. Відділ організаційної та кадрової роботи має право:

 

     4.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконкому міської ради і громадян документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ організаційної та кадрової роботи завдань.

    4.2. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міській раді та виконавчому комітеті міської ради, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу організаційної та кадрової роботи.

    4.3. Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової та діловодної роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

 

          5. Начальник відділу організаційної та кадрової роботи:

 

    5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

    5.2. Організовує роботу відділу, надає пропозиції до плану виконавчого комітету та його діяльності.

    5.3. Вносить на розгляд Гадяцького міського голови пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису відділу.

    5.4. Забезпечує виконання плану роботи Гадяцької міської ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва.

    5.5. Звітує перед виконавчим комітетом про стан виконавської дисципліни, про підсумки роботи зі зверненнями громадян, про виконання Плану роботи з кадрами у Гадяцькій міській раді та її виконавчому комітеті.

    5.6. В установленому порядку вносить подання про присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування, заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень.

    5.7.  Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами Гадяцької міської ради та її виконавчого комітету.

    5.8. Бере участь у засіданнях Гадяцької міської ради, засіданнях виконавчого комітету Гадяцької міської ради, нарадах Гадяцького міського голови у разі розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

    5.9.     Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

    5.10. Вживає заходи щодо своєчасного розгляду відділом звернень громадян.

    5.11. Вносить пропозиції Гадяцькій міській раді щодо внесення змін і доповнень до цього Положення.

    5.12. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради.

 

6. Відповідальність посадових осіб:

 

     6.1. Особи, винні  у  порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування,  притягуються  до   цивільної, адміністративної   або  кримінальної  відповідальності  згідно  з  діючим законодавством України.

     6.2. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

7. Заключні положення:

 

    7.1.  Покладання на відділ організаційної та кадрової роботи обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.

    7.2. Виконавчий комітет  створює належні умови  для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

 

 

Начальник відділу організаційної

та   кадрової   роботи   виконкому

міської ради                                                                                       С.І.Куришко