Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання 27 січня 2021 року № 198

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Гадяцької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Гадяцької міської ради (надалі - Служба) є виконавчим органом Гадяцької міської ради. У своїй діяльності Служба є підзвітною і підконтрольною Гадяцькій міській раді, підпорядкована їй, виконавчому комітету Гадяцької міської ради, міському голові та заступнику міського голови згідно розподілу функціональних обов'язків.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Гадяцької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Функціонування Служби здійснюється за рахунок коштів бюджету Гадяцької міської територіальної громади.

 

2. Завдання та функції Служби

2.1. Посадові особи Служби відповідно до покладених на неї завдань та функцій:

2.1.1.реалізують на території Гадяцької міської територіальної громади державну політику з питань захисту прав дітей;

2.1.2. здійснюють виявлення, облік, соціальний та правовий захист дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2.1.3. здійснюють виявлення, облік, соціальний та правовий захист дітей, батьки яких, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків;

2.1.4. здійснюють виявлення, облік, соціальний та правовий захист дітей, стосовно яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насильство;

2.1.5. здійснюють виявлення, соціальний та правовий захист дітей, які зазнали жорстокого поводження або загрози його вчиненню;

2.1.6. здійснюють виявлення, облік, соціальний та правовий захист дітей, залучених до найгірших форм дитячої праці;

2.1.7. здійснюють виявлення, облік, соціальний та правовий захист дітей, схильних до самовільного залишення місця постійного проживання;

2.1.8. здійснюють виявлення, облік, соціальний та правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції;

2.1.9. сприяють розвитку на території Гадяцької міської територіальної громади сімейних форм виховання, створенню нових та забезпечує функціонування існуючих будинків сімейного типу, прийомних сімей, контролює виконання батьками-вихователями (прийомними батьками) умов відповідних договорів, цільового використання коштів соціальних виплат;

2.1.10. ведуть облік опікунів/піклувальників, здійснюють діяльність щодо встановлення опіки/піклування, контролюють виконання опікунами/піклувальниками обов'язків щодо утримання та дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, цільового використання коштів соціальних виплат;

2.1.11. здійснюють діяльність, в межах компетенції, щодо усиновлення та контролює умови проживання усиновлених дітей;

2.1.12. здійснюють діяльність, в межах компетенції, щодо захисту права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти;

2.1.13. проводять, в межах компетенції, перевірки виховної роботи з дітьми в навчальних закладах;

2.1.14. проводять, в межах компетенції, перевірки організації позаурочної роботи, змістовного дозвілля у позашкільних навчальних закладах, гуртках, клубах за інтересами;

2.1.15. контролюють умови утримання та виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та в закладах соціального захисту для дітей, незалежно від форм власності;

2.1.16. контролюють дотримання чинного законодавства України про працю неповнолітніх, розглядає звернення власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності та надають письмові дозвола щодо звільнення працівника, якому ще не виповнилося 18 років;

2.1.17. проводять роботу з питань соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності;

2.1.18. організовують роботу по запобіганню злочинності та правопорушень серед дітей, які проживають на території Гадяцької міської  територіальної громади;

2.1.19. здійснюють діяльність щодо захисту майнових та житлових прав дітей, розробляє проекти рішень щодо надання дозволу батькам, або особам, що їх замінюють, на вчинення правочинів, стосовно майна право власності на яке або право користування яким мають діти;

2.1.20. здійснюють діяльність щодо реєстрації народження підкинутої, знайденої або покинутої в закладі охорони здоров'я дитини;

2.1.21. здійснюють діяльність щодо розв'язання спору, що виник між батьками, щодо зміни прізвища дитини;

2.1.22. здійснюють діяльність щодо розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини;

2.1.23. здійснюють діяльність щодо розв'язання спору, що виник між батьками, щодо участі у вихованні дитини того з батьків, що проживає окремо від дитини;

2.1.24. беруть участь у справах щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, позбавлення та/або поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері та/або батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, усиновлення, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інше в порядку самопредставництва як уповноважені особи в місцевих судах, апеляційних судах, Верховному Суді, спеціалізованих судах України та здійснюють захист прав та інтересів органу опіки та піклування, служби у справах дітей Гадяцької міської ради, з усіма правами та обов’язками сторони по справі, передбаченими чинним законодавством України;

2.1.25. представляють інтереси дітей під час проведення слідчих дій та в судових засіданнях, в разі скоєння кримінального правопорушення дитиною у відповідності до вимог чинного законодавства України;

2.1.26. ведуть статистику щодо дітей, які перебувають на обліку служби, готують  щоквартальні та річні звіти;

2.1.27.  організовують роботу комісії з питань захисту прав дитини;

2.1.28. вживають заходів щодо повернення в Україну позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України: взаємодіють із закордонними дипломатичними установами України, організовують зустрічі;

2.1.29. забезпечують повернення дітей іноземців до місць їхнього постійного проживання;

2.1.30. здійснюють прийом громадян, що проживають на території Гадяцької міської  територіальної громади з питань, що стосуються соціального захисту дітей. 

 

3. Права Служби

3.1. Посадові особи Служби у справах дітей Гадяцької міської ради мають  право:

3.1.1. отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Гадяцької міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3.1.2. звертатися до міського голови та інших  виконавчих органів Гадяцької міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

3.1.3. проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

3.1.4. порушувати питання про направлення до спеціальних установ,  навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

3.1.5. влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення відповідно до чинного законодавства України;

3.1.6. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності-умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

3.1.7. представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності згідно чинного законодавства України;

3.1.8. запрошувати для бесіди батьків, опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів з метою усунення таких причин;

3.1.9. укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

3.1.10. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

3.1.11. проводити особистий громадян, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

3.1.12. визначати потребу в утворенні закладів соціального захисту для дітей;

3.1.13. розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.1.14. відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.

3.2. Службу очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Начальник служби здійснює загальне керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначає функціональні обов'язки посадових осіб служби.

3.4. Начальник у межах своєї компетенції організовує і контролює роботу Служби.

3.5. Структуру, граничну чисельність працівників Служби визначає міська рада, штатний розпис затверджує міський голова.

 

 

4. Обовязки Служби

4.1. Посадові особи Служби зобов'язані:

4.1.1. діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

4.1.2.  сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу;

4.1.3. неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог;

4.1.4. запобігати виникненню конфліктів у відносинах з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

4.1.5. виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій;

4.1.6. постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності;

4.1.7. дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію  органів місцевого самоврядування;

4.1.8. забезпечити недопущення розголошення персональних даних фізичних осіб, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

 

5. Відповідальність Служби

5.1. Персональну відповідальність за роботу Служби та належне здійснення покладених на неї завдань та функцій несе начальник.

5.2. Посадові особи Служби у справах дітей Гадяцької міської ради  несуть відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, що зазначені у вказаному Положенні та посадових інструкціях.

 

6. Заключні положення

6.1. Служба у справах дітей Гадяцької міської ради є юридичною особою публічного права без самостійного балансу, рахунку в органах Казначейства, обслуговується відділом фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Гадяцької міської ради. Служба має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

6.2. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням Гадяцької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Місце знаходження Служби: 37300Полтавська область, м. Гадяч,                      вул. Лесі Українки, 3.

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Т.І. Верещака

Гід державних послуг. Банер