СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО–РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

Гадяцької міської ради Полтавської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр) є комунальною установою заснованою на майні територіальної громади м.Гадяч.

Повне найменування українською мовою: комунальна установа «ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ  ЦЕНТР» ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування українською мовою: Гадяцький ІРЦ.

1.2. Центр створений  за рішенням 30 сесії Гадяцької міської ради від16 березня 2018року

1.3. Засновником Центру є Гадяцька міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом управління  – відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради. Власником Центру є територіальна громада м. Гадяча.

1.4. Юридична адреса Центру: 37300, Україна, Полтавська область, м.Гадяч, вул. Шевченка, 10

1.5 Центр є юридичною особою, має печатку і штамп, бланк зі своїм найменуванням.

1.6. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

  1.7 Міністерство освіти і науки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо діяльності Центру.

1.8. У своїй діяльності Центр підпорядковується відповідному структурному підрозділу з питань діяльності центру Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі – структурний підрозділ з питань діяльності центру),

Науково-методичну та аналітичну підтримку діяльності Центру забезпечує обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти (далі-ресурсний центр), 

 В частині провадження фінансово-господарської діяльності Центр підпорядковується   уповноваженому органу.

1.9. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, рішеннями та розпорядженнями Гадяцької міської ради,  іншими законодавчими актами та цим Статутом.

Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 2.1. Центр  створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2.2. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають  у  м. Гадяч, Гадяцькому  районі та  об’єднаних територіальних громадах в межах Гадяцького району  на підставі укладання договорів про обслуговування.

У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад Центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них засновника та відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру.

2.3. Відповідно до поставленої мети, основними завданнями   Центру  є:

2.3.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2.3.2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

2.3.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.3.4. Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

2.3.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

2.3.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

2.3.7. Взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

2.3.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям;

2.3.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.3.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

2.3.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

2.3.12. Підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2.3.13. Інші функції, що випливають з покладених на Гадяцький ІРЦ   завдань та визначені згідно чинного законодавства України.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Центр  є юридичною особою.

3.2. Відповідно до законодавства України та з урахуванням організаційно- правової форми Центру з метою забезпечення його статутної діяльності Засновник закріплює на праві оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспорті засоби та інше майно. Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства..

3.3. Будівлі, споруди і приміщення Центру повинні використовуватись за цільовим призначенням та відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

3.4. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів,публічності та прозорості у прийнятті рішень.

 Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5 Оплата праці в Центрі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту», нормативними документами з оплати праці за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої влади.

3.6. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.7. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр  не відповідає за зобов'язаннями власника та уповноваженого органу управління.

3.8. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3.9. Центр не має права розподіляти отримані від надання платних послуг (прибутків) кошти або їх частину серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 3.10.  Центр може надавати платні освітні, наукові методичні  та інші послуги згідно з переліком,  який затверджується Кабінетом Міністрів України

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Центр має право:

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

4.1.2. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

4.1.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

4.1.4. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

4.1.5. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

4.1.6. Надавати послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають  у   Гадяцькому  районі та  об’єднаних територіальних громадах в межах Гадяцького району  на підставі укладання договорів про обслуговування.

4.2. З метою якісного виконання покладених завдань центр зобов’язаний:

4.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

4.2.2. Вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу управління щодо удосконалення діяльності центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

4.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, шляхом укладення цивільно-правових угод, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

 

5. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  ЦЕНТРУ

 5.1. Управління  Центром  здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

 5.2. Безпосереднє  керівництво діяльності Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади рішенням Гадяцької міської ради за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру.

На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Строк контракту, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови  визначаються контрактом, який укладається між Гадяцькою міською радою та особою, що пройшла умови конкурсу на призначення директора Центру.

5.3. Директора Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до чинного законодавства.

5.4. Директор Центру :

5.4.1. Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру;

5.4.2. Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

5.4.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

5.4.4. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

5.4.5. Укладає колективний договір .

5.4.6. Розпоряджається за погодженням із засновником та уповноваженим органом управління в установленому порядку майном центру та його коштами, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;

5.4.7. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

5.4.8. Представляє Центр  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.4.9. Подає засновнику річний звіт про діяльність Центру.

5.4.10. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

5.5. У своїй діяльності Центр підпорядковується відповідному структурному підрозділу з питань діяльності центру Міністерства Освіти України,  Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі – структурний підрозділ з питань діяльності центру),

Науково-методичну та аналітичну підтримку діяльності Центру забезпечує обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти (далі-ресурсний центр), 

 

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, фізичні реабілітологи, медична сестра, бухгалтер.

6.2. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

6.3. Призначення на посади педагогічних  працівників Центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.

6.4. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.5. Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

6.6. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

 

7. ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Матеріально-технічна база  Центру  включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

7.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

7.3. Фінансово-господарська діяльність Центру  провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

7.4. Джерелами фінансування Центру є кошти місцевого бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

7.5. Бухгалтерський облік Центру  здійснюється уповноваженим органом.

  

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

8.1. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Центром.

8.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією  Центру регулюються колективним договором.

8.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці,  тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством,  Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.6. Оплата праці працівників Центра здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

8.7. Працівники Центра провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ

9.1. Діяльність Центра припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації Центра  його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

9.3.  Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником, шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

          

 

Міський голова                                                                                 В.О.Нестеренко

Гід державних послуг. Банер