Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення другого пленарного засідання п’ятнадцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання

21 жовтня 2021 року № 762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО–РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

Гадяцької міської ради

Полтавської області

 

(Нова редакція)

 

м. ГАДЯЧ

2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі - комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

1.2.   Положення комунальної установи «ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі Центру) , затверджене її засновником, одночасно є установчим актом Центру.

1.3. «ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальною установою заснованою на майні  Гадяцької  міської територіальної громади.

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГАДЯЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ  ЦЕНТР» ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування українською мовою: Гадяцький ІРЦ.

1.4. Центр створений  за рішенням 30 сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 16 березня 2018 року «Про створення комунальної установи «Гадяцький інклюзивно - ресурсний центр» Гадяцької міської ради Полтавської області».

1.5. Засновником Центру є Гадяцька міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом управління з питань фінансово- господарської діяльності  –  відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради. Юридична адреса Засновника: 37300, Полтавська область, Миргородський район, м. Гадяч, вулиця Лесі Українки, 3.

Засновник в порядку і межах, визначених законодавством України і цим Положенням визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус установи та приймає рішення про:

затвердження Положення центру та внесення змін до нього;

погодження питань щодо відчуження, передачі в оренду та списання майна;

створення, зміну типу, ліквідацію та реорганізацію центру відповідно до вимог законодавства, затвердження ліквідаційного балансу.

затвердження структури, штатного розпису та приймання фінансового звіту центру у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю центру;

здійснення контролю за дотримання установчих документів центру;

реалізація інших прав, передбачених законодавством та Положенням центру.

         1.6. Юридична адреса Центру: 37300, Україна, Полтавська область Миргородський район, м. Гадяч, вул. Шевченка, 10.

1.7. Центр  є юридичною особою публічного права, що утворюється як бюджетна установа, має ідентифікаційний номер, штампи, печатки, бланки зі своїм найменуванням.

Центр може мати у своїй структурі філію (філії), може організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

Кілька засновників можуть прийняти спільне рішення про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством (Закон України «Про співробітництво територіальних громад»).

1.8.  Центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі – комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

1.9. Міністерство освіти і науки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо діяльності Центру.

1.10. У своїй діяльності Центр підпорядковується засновнику. Відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (далі – структурний підрозділ з питань діяльності центру) здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним актів законодавства та цього Положення.

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності Центру забезпечує обласний ресурсний центр  підтримки інклюзивної освіти (далі- центр підтримки інклюзивної освіти), 

В частині провадження фінансово-господарської діяльності Центр підпорядковується   Уповноваженому органу.

1.11. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”,  “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, «Про професійну (професійно-технічну)освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  рішеннями та розпорядженнями Гадяцької міської ради,  іншими законодавчими актами та цим Положенням.

1.12. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.13. Центр має приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм. Приміщення центру облаштовується кімнатою для прийому громадян, ресурсною кімнатою (у разі потреби) та кабінетами фахівців(консультантів) інклюзивно- ресурсного центру відповідно до його штатного розпису, затвердженого засновником, а також залом для занять з лікувальної фізкультури.

1.14. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають  у  м. Гадяч,  та  об’єднаних територіальних громад    на підставі укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування.

1.15. У разі обслуговування осіб з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня їх звернення інформує про них Гадяцьку міську  раду, як засновника, та орган управління освітою. У такому разі діяльність центру організовується в одній із форм співробітництва, визначених Законом України «Про співробітництво територіальних громад».

1.16. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система інклюзивно-ресурсних центрів (далі —
АС “ІРЦ”) — автоматизована система збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо осіб з особливими освітніми потребами та суб’єктів освітньої діяльності, що формується (створюється) та використовується для забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти;

комплексна оцінка — збір та інтерпретація інформації про особливості розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб та визначення її освітніх труднощів, розроблення рекомендацій щодо її індивідуальної освітньої траєкторії, модифікації чи адаптації освітньої програми (навчальних предметів), організації освітнього середовища, особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг;

мобільний інклюзивно-ресурсний центр — автомобільний транспортний засіб спеціального призначення, обладнаний для проведення комплексної оцінки та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами;

освітні труднощі — труднощі у навчанні, які впливають на процес здобуття освіти та результати навчання здобувачів освіти відповідного року навчання;

підтримка в освітньому процесі — підтримка, що надається здобувачам освіти постійно або тимчасово та передбачає створення для них сприятливих для навчання умов у закладі освіти, а також здійснення додаткових заходів, спрямованих на подолання їх освітніх труднощів;

філія інклюзивно-ресурсного центру (далі — філія) — територіально відокремлений структурний підрозділ інклюзивно-ресурсного центру, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі цього Положення, затвердженого Засновником центру.

 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 2.1.Основними завданнями центру є:

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за визначеною формою;

        12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру

2.2. Інші функції, що випливають з покладених на центр завдань:

2.3. З метою якісного надання освітніх послуг, центр зобов’язаний:

у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

вносити пропозиції засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності центру, ресурсному центру щодо удосконалення діяльності центру;

залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

2.4. Підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2.5. Інші функції, що випливають з покладених на Гадяцький ІРЦ   завдань та визначені згідно чинного законодавства України.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

3.1. Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться:

за письмовим (або он-лайн, використовуючи АС “ІРЦ”) зверненням (заявою) до інклюзивно-ресурсного центру батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі — заявники).

Усі письмові звернення (заяви) до центру щодо проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС “ІРЦ”. У разі звернення до центру щодо проведення комплексної оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне.

Перед проведенням комплексної оцінки директор центру  або уповноважені ним працівники проводять первинний прийом заявників, визначають час, місце та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність у них таких документів:

документи, що посвідчують особу заявників;

свідоцтво про народження дитини;

інші документів, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка.

У разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення (заяви) до центру щодо проведення комплексної оцінки додається її індивідуальна програма реабілітації.

3.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви) відповідно до пункту 3.1. цього Положення.

3.3. У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

3.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

3.5. Центр може проводити комплексну оцінку, у тому числі повторну за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву; відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу; перебувають на довготривалому лікуванні та/або реабілітації в закладах охорони здоров’я комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання (перебування).

Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями центру про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її індивідуальної освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку, необхідності модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів),  особливостей організації освітнього середовища, рекомендацій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього фахівці  центру за заявою заявників виїжджають на місце навчання особи з особливими освітніми потребами.

У разі необхідності додаткової медичної діагностики від інших вузькопрофільних спеціалістів за погодженням із заявниками строк проведення комплексної оцінки може бути продовжено, але не більш як до 30 календарних днів з моменту подання ними письмової заяви.

3.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан особи з особливими освітніми потребами, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

3.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників особи з особливими освітніми потребами у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

3.8.Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку особи;

оцінка мовленнєвого розвитку особи;

оцінка когнітивної сфери особи;

оцінка емоційно-вольової сфери особи;

оцінка освітньої діяльності особи.

За потреби під час комплексної оцінки може використовуватись інформація про стан здоров’я особи та результати медичної діагностики вузькопрофільних спеціалістів, яку надають заявники (за бажанням).

3.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

3.10. Оцінка мовленнєвого розвитку особи з особливими освітніми потребами проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.11. Оцінка когнітивної сфери особи з особливими освітніми потребами проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.12. Оцінка емоційно-вольової сфери особи з особливими освітніми потребами проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності особи з особливими освітніми потребами є визначення рівня сформованості знань, умінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.14. У разі потреби фахівці центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

3.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам особи з особливими потребами за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими освітніми потребами.

За результатами комплексної оцінки:

визначаються наявність чи відсутність у особи особливих освітніх потреб та у разі їх наявності зазначається категорія (категорії) (тип (типи) її особливих освітніх потреб (труднощів);

визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки особи з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти (для особи з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації);

надаються рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку осіб з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

3.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про особу з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я особи з особливими освітніми потребами, найменування закладу освіти, де навчається особа з особливими освітніми потребами, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців центру, які проводили оцінку.

3.18. Фахівці центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників особи з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

3.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

3.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам особи з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батькам (законним представникам) особи з особливими освітніми потребами до закладу освіти.

3.21. Висновок про комплексну оцінку зберігається в АС «ІРЦ».

3.22. У разі встановлення фахівцями центру наявності у особи з особливими освітніми потребами особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

3.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням особи з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання особи з особливими освітніми потребами її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими освітніми потребами можуть звернутися до навчального закладу, який вони обрали, для зарахування особи з особливими освітніми потребами.

3.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями центру проводиться у разі:

переходу особи з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти;

переведення особи з особливими освітніми потребами із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні особою з особливими освітніми потребами  освітньої програми.

3.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки.

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки особи з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

3.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб особи з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

3.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги, який зберігається в АС «ІРЦ».

Висновок про комплексну оцінку повинен містити категорію (категорії) (тип (типи) її особливих освітніх потреб (труднощів).

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО СУПРОВОДУ, НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

4.1. Організацію системного кваліфікованого супроводу, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюють фахівці інклюзивно-ресурсного центру, які:

надають допомогу в організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, передбаченій її індивідуальною програмою розвитку;

беруть участь у команді психолого-педагогічного супроводу особи в закладі освіти, участь у розробленні її індивідуальної програми розвитку;

надають у разі потреби іншу методичну допомогу педагогічним працівникам закладу освіти та/або допомагають у залученні додаткових спеціалістів, які можуть надати практичну консультативну допомогу у складних випадках, тощо;

консультують батьків (інших законних представників особи) щодо роботи з особою з особливими освітніми потребами вдома;

виконують інші обов’язки відповідно до завдань інклюзивно-ресурсного центру та посадових обов’язків.

4.2. Системний кваліфікований супровід, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг спрямовані на:

запобігання виникненню освітніх труднощів, їх мінімізацію в осіб з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;

соціалізацію осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

сприяння розвитку потенціалу в осіб з особливими освітніми потребами з подальшим визначенням їх професійної орієнтації;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

забезпечення розвитку навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

4.3. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників центру становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний для виконання ними завдань центру, визначених цим Положенням, та посадових обов’язків, передбачених трудовим договором та/або посадовою інструкцією, зокрема:

проведення комплексної оцінки;

здійснення системного кваліфікованого супроводу;

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

провадження інших видів діяльності, що забезпечують виконання завдань  центру, визначених цим Положенням.

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС, УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

5.1. Центр є юридичною особою публічного права, що утворюється як бюджетна установа.

5.1.1. Керівництво діяльністю центру здійснює керівник (директор), який призначається на посаду строком на шість років на конкурсній основі та звільняється з посади Гадяцьким міським головою або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Рішення про проведення конкурсу приймається Гадяцькою міською радою, як засновником центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового центру;

не менш як за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником (директором)  центру;

не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником (директором) відповідного центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Конкурс на посаду керівника (директора) центру проводиться відповідно до положення про конкурс, затвердженого сесією Гадяцької міської  ради, як засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

На посаду керівника (директора) центру призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Гадяцькою міською радою.

5.2. Керівник (директор) центру:

5.2.1. Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

5.2.2. Призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

5.2.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

5.2.4. Розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому порядку майном центру, яке закріплене за ним на праві оперативного управління, та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів центру;

5.2.5. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

5.2.6. Представляє центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.2.7. Подає Засновнику річний звіт про діяльність центру.

  5.2.8. Видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

  5.2.9. Діє від імені центру без довіреності;

  5.2.10. залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-трудових договорів відповідно до своєї компетенції;

  5.2.11.Може вносити Засновнику  центру пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центру.

5.3. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники — керівник (директор), завідувач філії (за наявності філії), фахівці (консультанти) центру (практичні психологи, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, інші вчителі-дефектологи).

У разі коли кількість дітей, які проживають на території територіальної громади (району), перевищує 7 тис., центр додатково залучає необхідних фахівців. До штатного розпису  центру додаткові посади фахівців (консультантів) центру вводяться за рішенням його Засновника із розрахунку 0,5 ставки на кожну додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території територіальної громади та яке центр обслуговує.

Штатний розпис центру передбачає посади інших працівників (адміністратор інклюзивно-ресурсного центру, медсестра, тощо), які забезпечують господарсько-обслуговуючу та іншу діяльність центру.

Штатний розпис центру затверджує його Засновник відповідно до законодавства. До штатного розпису центру додаткові посади вводяться за рахунок спеціального фонду

5.4. На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія (“Практична психологія”), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.5. Призначення на посади педагогічних працівників центру здійснюється керівником (директором)  центру.

5.6. Обов’язки керівника (директора) та інших працівників центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій, затверджених керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру.

5.7. На педагогічних працівників центру поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

 

5.8. Засновник:

5.8.1. Здійснює контроль за діяльністю центру, виконанням ним завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

5.8.2. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади керівника (директора) центру;

5.8.3. Заслуховує звіт керівника (директора) центру щодо фінансово-господарської діяльності центру, ефективного використання комунального майна, його збереження та відновлення, виконання умов контракту;

5.8.4. Затверджує структуру, штатний розпис та режим роботи центру;

5.8.5. Вносить зміни та доповнення до Положення центру;

5.8.6. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центру та організації інклюзивного навчання;

5.8.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію центру;

5.8.8. Виконує інші повноваження, визначені законодавством та цим Положенням.

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

6.1. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, приміщення,  комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

6.2. Майно центру є власністю Гадяцької міської  територіальної громади, закріплене за Центром на праві оперативного управління, знаходиться на балансі відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

6.3. Вилучення (відчуження) основних фондів, оборотних активів та іншого майна центру проводиться лише у випадках, передбачених законодавством, за згодою Засновника.

6.4. Передача майна здійснюється відповідно до законодавства за рішенням Засновника.

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

7.1. Фінансово-господарська діяльність центру здійснюється відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

7.2. Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру є кошти засновника, кошти державного бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством, у тому числі кошти, одержані за надання додаткових освітніх та інших платних послуг, гранти, дарунки, інші надходження, одержані від юридичних та фізичних осіб.

7.3. Центр має право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67,                    ст. 2410; 2018 р., № 68, ст. 2289).

7.4. Надходження, отримані центром за надання платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, в установленому законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності  центру, передбаченої його установчими документами.

Центр самостійно розпоряджається надходженнями від надання платних послуг та інших додаткових джерел фінансування, передбачених його установчими документами.

7.5. Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями центру, крім випадків, передбачених законодавством.

7.6. Керівник (директор) центру несе відповідальність перед Засновником за збитки, завдані центру його діями (бездіяльністю) відповідно до законодавства.

7.7. Бухгалтерський облік установи здійснюється через централізовану  бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради.

7.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в центрі визначається законодавством.

7.9.Звітність про діяльність центру встановлюється відповідно до законодавства.

7.10. Форма і система оплати праці, норми праці, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

 

8.ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.1. Для організації та обліку роботи фахівці інклюзивно-ресурсного центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру;

річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

 

звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв;

журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

журнал обліку консультацій;

особові справи осіб, які пройшли комплексну оцінку.

  

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ

9.1. Діяльність Центра припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації Центра  його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

9.3.  Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення у разі потреби вносяться Засновником, шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

 

 

           

Директор КУ «Гадяцький

інклюзивно-ресурсний центр»

Гадяцької міської ради

Полтавської області                                                          С.В. Шкрьоба

Гід державних послуг. Банер