Затверджено рішенням 23 сесії Гадяцької міської

ради 7 скликання від 17.08.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор земельних ресурсів виконавчого комітету

Гадяцької міської ради.

1.   Загальні положення:

1.1.    Сектор земельних ресурсів (далі - Сектор) є виконавчим органом Гадяцької міської ради, безпосередньо підпорядкований міському голові, виконавчому комітету, сесії міської ради.

1.2.  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3.   Положення про Сектор затверджується сесією міською радою.

1.4.  Реорганізація, ліквідація Сектору проводиться за рішенням сесії міської ради.

2.    Основні завдання:

2.1.  Забезпечення реалізації повноважень Гадяцької міської ради у галузі земельних відносин відповідно до законодавства України.

2.2.    Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

2.3.  Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

2.4.    Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

3.    Основні функції Сектору:

3.1    Надання інформації юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.2    Участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів на території Гадяцької міської ради.

3.3    Участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні* або права на які виставляються для такого продажу.

3.4    Перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення.

3.5    Підготовка проектів рішень на сесії міської ради та подання на отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.

3.6     Виступ замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

3.7     Виступ в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно - розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання охорони земель, здійснення землеустрою.

3.8     Підготовка проектів рішення на сесії міської ради щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування., прийняття земельних ділянок у фонд міської ради.

3.9     Підготовка проектів рішення на сесії міської ради щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста.

3.10    Організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.

3.11  Підготовка і внесення на розгляд сесій пропозицій по встановленню розмірів орендної плати.

3.12  Підготовка проектів договорів оренди землі. Надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок. Доопрацювання рішень сесій міської ради з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних поправок.

3.13    Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень сесій міською радою.

3.14  Підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі.

3.15    Підготовка проектів рішень на сесії міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок.

3.16    Підготовка угод про розірвання договорів оренди землі.

3.17  Здійснення контролю за виконанням рішень сесій міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

3.18  Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду.

3.19  Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів.

3.20  Ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду.

3.21  Внесення у встановленому порядку до сесій міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками.

3.22  Внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міста.

3.23    Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

3.24    У разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій до сесії міської ради про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами.

3.25  Здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.

3.26  Взаємодія з правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

3.27  Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.

3.28  Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан договірної роботи; розроблення відповідних пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні.

3.29  Представництво у встановленому законодавством порядку інтересів міської ради та виконкому в судах та інших органах під час розгляду земельних питань та спорів.

3.30    Претензійна та позовна робота з питань земельних відносин.

3.31    Аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ.

3.32  Сприяння своєчасному вжиттю законних заходів за протестами та поданнями прокуратури, ухвалами, рішеннями, постановами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.

3.33  Правова роз’яснювальна роботу для населення через засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення).

3.34    Вирішення земельних спорів.

3.35  Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.

3.36    Розгляд у межах компетенції Сектору звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

3.37  Участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

3.38  Надання рішень та виписок з рішень сесій міської ради по земельним питанням.

3.39    Виконання доручення міського голови.

3.40  Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

4.    Права Сектору:

4.1.    Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин., а також матеріали документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.    Брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель у місті, розмежування земель державної та комунальної власності,, визначення меж прибудинкових територій
багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами міста та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні.

4.3.   Залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4.   Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

4.5.   Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами; установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

5.    Структура та організація діяльності Сектору:

5.1.    Структура та чисельність Сектору затверджується сесією міської ради.

5.2.   Сектор очолює завідуючий сектором, який призначається на посаду і звільняється з посади сесією міської ради за поданням міського голови, відповідно до чинного законодавства.

5.3.    Завідуючий Сектором:

5.3.1.   Здійснює керівництво діяльністю Сектором, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і виконання свої функцій.

5.3.2.   Вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників Сектору.

5.3.3.   Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Сектору, вживає заходів до його поліпшення.

5.3.4.   Вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників Сектору.

5.3.5.   Від імені Сектору та в межах завдань покладених на нього підписує документи, пов’язані з його діяльністю.

5.3.6.   Організовує роботу по підбору та формування кадрового резерву Сектору.

5.3.7.   Представляє Сектор у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.3.8.   Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Сектор.

5.3.9.   Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

Секретар міської ради                                                              Сафонов Г.В.